Zmiany w wykazie leków refundowanych
\\

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Nowa lista ma obowiązywać od dnia 1 września 2014 r.

W wykazie znalazł się między innymi lek zawierający bromek glikopironium (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18. roku życia. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych leków dla pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Dla 3 substancji czynnych (4 kodów EAN) zostały rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją:

- lek zawierający denosumab (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA) u kobiet w wieku powyżej 60 lat, ze złamaniem osteoporotycznym, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami, lub przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania. Rozszerzenie zakresu wskazania refundacyjnego dotyczy wymaganego wieku pacjentek (z 65. roku życia na 60. rok życia) oraz typu przebytych złamań osteoporotycznych – ze złamania szyjki kości udowej lub złamania kręgowego na dowolne złamanie osteoporotyczne;

- leki zawierające wigabatrynę (2 kody EAN) refundowane we wskazaniu zespół Westa;

- rozszerzył się zakres wskazań objętych refundacją dla leku zawierającego posakonazol (1 kod EAN) o następujące wskazania pozarejestracyjne: zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych u dzieci poniżej 18 roku życia oraz stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 roku życia – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego.

Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 września 2014 r. terminu obowiązywania tych decyzji, w XVII obwieszczeniu nie znajduje się 25 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii, na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 września 2014 r. terminu obowiązywania tych decyzji w XVII obwieszczeniu nie znajdzie się 1 produkt obecny w poprzednim obwieszczeniu.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 25 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 25 sierpnia 2014 r.