1. Informacje o projekcie

W dniu 5 grudnia 2012 r. został przekazany do uzgodnień zewnętrznych, w tym do konsultacji społecznych, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, z terminem zgłaszania uwag określonym na dzień 13 grudnia 2012 r.
Sam projekt dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce „Legislacja” – „Projekty aktów prawnych przekazanych do konsultacji społecznych”.

2. Zmiany techniczne

2.1. W § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260) – dalej r.r.l., dokonuje się zmiany dotyczącej umieszczania na recepcie danych „pro auctore” albo „pro familiae”. Taką adnotację będą musieli wpisywać na recepcie refundowanej lekarze/lekarze dentyści, a także felczerzy i starsi felczerzy, w granicy swoich uprawnień, którzy posiadają umowę z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na wystawianie recept refundowanych. Do tej pory umieszczanie powyższej adnotacji dla tej grupy osób uprawnionych do wystawiania recept było fakultatywne.

Drugą grupą osób, które muszą umieszczać powyższą adnotację byli lekarze, którzy już nie wykonują zawodu, ale posiadają umowę z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na wystawianie recept dla siebie bądź osób najbliższych. Proponowana zmiana zakłada, że takiej adnotacji nie będzie mógł wystawiać lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

2.2. Zmiana proponowana w § 4 r.r.l. ma na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z danymi lekarza umieszczanymi na recepcie w przypadku, gdy receptę refundowaną wystawia lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania. W przypadku takiego lekarza na recepcie będzie trzeba umieszczać adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej (§ 4 ust. 1 pkt 2 r.r.l.).

Obok tego – w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości – zaproponowano wskazanie wprost, iż w przypadku świadczeniodawców i lekarzy posiadających indywidualne umowy o wystawianie recept refundowanych na recepcie podaje się „identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON” jeżeli taki numer został nadany.

2.3. Zmiany w § 6 r.r.l. mają na celu wskazanie wprost możliwości wypisywania na recepcie leków po ich nazwach międzynarodowych (zmiana§ 6 ust. 1 pkt 1 r.r.l.), a w przypadku leków recepturowych – wypisywanie składu lub nazwy mieszanki składników zgodnie z Farmakopeą Europejską lub innymi odpowiednimi farmakopeami uznawanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej (zmiana § 6 ust. 1 pkt 4 r.r.l.).

2.4. W § 15 r.r.l. wprowadza się możliwość zrealizowania recepty w aptece również w przypadku, gdy adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

2.5. Zmiany w § 16 r.r.l. spowodują konieczność dokonywania korekt recept w zakresie kodu uprawnień dodatkowych pacjenta, numeru poświadczenia o korzystaniu z przepisów o koordynacji, danych osoby wystawiającej receptę, osoby uprawnionej lub świadczeniobiorcy, a także w zakresie danych pacjenta na rewersie recepty oraz ich podawanie w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Zmiany w zakresie recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw”

3.1. Zgodnie z nowelizacją wprowadzony zostanie nowy rodzaj recepty – z adnotacją „Rpw” (zmiana § 9 ust. 2, zmiana § 10 r.r.l., dodawany załącznik nr 7 do rozporządzenia) oraz rezygnuje się z koloru „różowego”. Po nowelizacji wszystkie recepty będą miały kolor biały. Nowe recepty będą posiadały numer rozpoczynający się od „07” (zmiana w załączniku nr 4 do rozporządzenia).

(...)

Fragment komentarza zamieszczonego w całości w publikacji Serwis Prawo i Zdrowie