Polska Komisja Akredytacyjna na posiedzeniu 20 listopada 2014 zajmowała się opiniowaniem wniosku Uniwersytetu Zielonogórskiego o nadanie Wydziałowi Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim na poziomie jednolitych studiów magisterskich.

We wrześniu 2014 PKA wniosła zastrzeżenia do wniosku Uniwersytetu, na co władze uczelni odpowiedziały 8 października 2014, ustosunkowując się do zastrzeżeń i wnosząc o ponowne rozparzenie sprawy. Po ponownym rozpatrzeniu, PKA zaopiniowała ten wniosek pozytywnie.

Opinia PKA będzie kluczowa dla wydania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na powołanie nowego wydziału.
- Na pierwsze dwa lata funkcjonowania wydziału mamy zagwarantowane pieniądze w budżecie – poinformowała marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak.

Czytaj także: Lubuskie: Zielona Góra chce kształcić lekarzy >>>

Natomiast szpital zielonogórski otrzyma dofinansowanie w kwocie ponad 18 mln zł na projekt dostosowania infrastruktury do potrzeb nowych kierunków. Chodzi o przebudowę i modernizację patomorfologii z rozbudową o Ośrodek Medycznych Nauk Podstawowych, przebudowę Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracowni Badań Mikrobiologicznych, zakup sprzętu i wyposażenia dydaktycznego oraz naukowo–badawczego, a także przebudowę układu komunikacyjnego przy ulicy Podgórnej.

Projekt zakłada też przebudowę układu komunikacyjnego lecznicy, stworzy 52 nowe miejsca parkingowe dla studentów i pracowników naukowych kierunku lekarskiego. Konsekwencją przebudowy parkingów i utworzenia nowych miejsc parkingowych i uzupełnieniem zagospodarowania terenu jest przebudowa i budowa chodników, drogi wewnętrznej, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, oświetlenia terenu, którego obecnie brakuje. 

W wyniku powołania na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku lekarskiego na uczelni tej prowadzona będzie również działalność naukowo–badawcza (kształcenie na jednolitych studiach magisterskich jest związane z prowadzeniem badań naukowych).