Opracowane procedury i standardy dotyczą zarządzania szpitalem, zarzadzania jakością, bezpieczeństwem informacji, przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, udzielania świadczeń zdrowotnych, zarządzania środowiskowego i zarzadzania BHP.

Spośród powołanych dwunastu komitetów  część stanowią wymagane przez prawo, ale nich jest naszą własna inicjatywą. Są to: komitet terapeutyczny, komitet ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych, zespół ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych, zespół ds. oceny kwalifikacji, aktywności zawodowej i satysfakcji pracowników, zespól ds. szkoleń, zespół ds. adaptacji  zawodowej, zespól ds. analizy dokumentacji medycznej, zespół ds. żywienia pacjentów, zespół ds. oceny przyjęć pacjentów na leczenie, zespół ds. promocji zdrowia, zespól ds. standardów i procedur oraz zespoły multidyscyplinarne ds. modyfikacji leczenia.    W pracach komitetów i zespołów uczestniczy około 40 procent zatrudnionego personelu.

Powołano także pełnomocników i koordynatorów prowadzących poszczególne systemy. Są to pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarzadzania, pełnomocnik ds. akredytacji, pełnomocnik ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, koordynator ds. systemu zarzadzania jakością,  koordynator ds. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, koordynator ds. systemu zarzadzania środowiskowego oraz koordynator ds. systemu zarządzania BHP.

Wdrożone systemy zostały poddane ocenie profesjonalnych jednostek zewnętrznych uzyskując stosowne certyfikaty zgodności. W ramach poszczególnych systemów działają zespoły ds. oceny ryzyk. Opracowano także i wprowadzono w życie „Kodeks etyczny pracownika Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem”, którego stosowane zapewnia zgodność działalności pracowników z przepisami prawa i standardami etycznymi. Powołano także szpitalną komisję etyczną, rozstrzygającą, zgodnie z przyjętymi standardami etycznymi, problemy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych i świadczenia pracy przez personel,

Ambicją szpitala było samodzielne, bez pomocy firm doradczych, wprowadzanie poszczególnych systemów i rozwiązań. Dawało to gwarancję gruntownego poznania poszczególnych zagadnień  i pozwalało na wyłonienie liderów. Współtworzą oni i aktualizują stosowne dokumenty, prowadzą szkolenia pracowników, nadzorują funkcjonowanie systemów w powierzonych im obszarach, wprowadzają niezbędne zmiany. Wszyscy pracownicy wykonują powierzone zadania obok swych zadań podstawowych.

Jerzy Giedrojć, pełnomocnik ds. organizacyjno-prawnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem.


Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem został laureatem tegorocznej edycji konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer i Uczelnię Łazarskiego.

Projekt szpitala, zgłoszony w kategorii zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów, dotyczył poprawy leczenia pacjentów przyjmowanych w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Realizacją celu było opracowanie zasad, umożliwiających pełne zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta we wszystkich obszarach jego obecności w szpitalu.