Konkurs organizowało wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Uczelnia Łazarskiego.

Projekt realizowany przez zakopiański szpital nosił nazwę „Bezpieczeństwo pacjenta warunkiem skutecznej rehabilitacji”. Jego celem była poprawa efektywności leczenia pacjentów przyjmowanych w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Realizacją celu było opracowanie zasad, umożliwiających pełne zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta we wszystkich obszarach jego obecności w szpitalu.

Działaniami wstępnymi umożliwiającymi wprowadzenie programu poprawy bezpieczeństwa pacjentów było wybudowanie dwóch dodatkowych klatek schodowych oraz dodatkowej windy. Program został ustalony w roku 2009, w rozpoczęty w styczniu 2010 roku.  Realizowany był przez 4 lata.

Do roku 2007 zakopiański szpital funkcjonował w zniszczonym budynku (zbudowanym w roku 1934) i udzielał świadczeń rehabilitacyjnych na wysłużonym sprzęcie. Jednorazowo mógł przyjąć 130 pacjentów na oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej i rehabilitacji chorób układu oddechowego. Przy udzielaniu świadczeń personel nie korzystał z żadnych procedur ani uregulowań wewnętrznych. Wąski zakres specjalności wykluczył poszerzenie oferty. W szpitalu nie podejmowano także żadnych działań projakościowych. Zniszczony budynek stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa leczonych i innych osób. Szpital nie posiadał żadnych udogodnień, ułatwiających poruszanie się niepełnosprawnych pacjentów. Nie prowadzono ani nie monitorowano zdarzeń niepożądanych. Dokumentacja pacjentów była przechowywana w sposób nie zapewniający ochrony zawartych w niej informacji.  Pacjent wypisywany do domu nie otrzymywał żadnych informacji o dalszym postępowaniu dotyczących rehabilitacji, żywienia czy trybu życia.

W wyniku realizacji projektu czasie wprowadzone zostały wszystkie dostępne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pacjentów.  Znalazło się wśród nich opracowanie i wdrożenie procedur postępowania na wszystkie świadczenia medyczne, rehabilitacyjne i diagnostyczne realizowane w placówce (w sumie 196 procedur i standardów, z czego 15 dotyczyło bezpieczeństwa pacjenta), opracowanie i bieżąca aktualizacja programu poprawy bezpieczeństwa pacjenta, monitorowanie działań niepożądanych, w tym szczególnie zdarzeń medycznych i opracowanie rozwiązań minimalizujących ryzyko ich powstania. 

Zadaniem zespołu ds. monitorowania zdarzeń niepożądanych było eliminowanie błędów, rozpoznawanie i usuwanie zagrożeń, które są przyczyną wystąpienia zdarzenia grożącego bezpieczeństwu pacjenta oraz rozwój systemu zgłaszania tych zdarzeń. Dzięki realizacji projektu spadła liczba zdarzeń niepożądanych. W roku 2010 było 31 takich przypadków, w roku 2011 – 9, w roku 2012 – było ich 6, a w i półroczu roku 2013 – 3.

W ramach programu wymienione zostały także urządzenia rehabilitacyjne i  aparatura medyczna. Od stycznia 2010 rok do czerwca 2013 zakupiono sprzęt medyczny i urządzenia rehabilitacyjne za 1 125 tys. zł, co jak na podmiot posiadający kontrakt z NFZ o wartości 8 ml zł było sporym wydatkiem.

Podniesione zostały kwalifikacje personelu. W tym okresie 4 lekarzy uzyskało dodatkowe specjalizacje, 2 jest w trakcie specjalizacji. Pięcioro fizjoterapeutów rozpoczęło specjalizację w z fizjoterapii. Szpital uzyskał też akredytację do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy, w zakresie rehabilitacji medycznej oraz akredytację do prowadzenia specjalizacji dla fizjoterapeutów.

Kompleksowość leczenia została zapewniona poprzez uruchomienie czterech zakresów stacjonarnej rehabilitacji leczniczej, ośrodka dziennej rehabilitacji oraz fizjoterapii ambulatoryjnej. Rozszerzono zakres usług o rehabilitację kardiologiczną.

Infrastruktura została poprawiona poprzez wprowadzenie ułatwień w poruszaniu i zabezpieczeń dla pacjentów. Wykonano między innymi montaż platformy schodowej, montaż poręczy na ciągach komunikacyjnych, zakupiono agregat prądotwórczy, wykonano podjazd dla karetek.

Wprowadzono pełne zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku oraz pełną ochronę informacji o pacjencie. Zainstalowano także monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, co zapewniło bezpieczeństwo fizyczne pacjentom i ich mieniu.

- Dzięki realizacji projektu poczucie bezpieczeństwa pacjentów szpitala znacznie wzrosło. Z prowadzonych w placówce badań ankietowych wynika, że  95 procent leczących się tu osób czuje się bezpiecznie. W roku 2009 na pytanie to twierdząco odpowiedziało około 60 pacjentów. Zadowolenie z opieki lekarskiej wyraziło 96 procent osób (wcześniej – 60 procent), z opieki pielęgniarskiej – 98 procent pacjentów  (wcześnie j – 60 procent), z zabiegów rehabilitacyjny – 97 procent (wcześniej – 55 procent), a z warunków socjalno-bytowych – 97 procent (wcześniej – 50 procent). Z ankiet wynika też, że 95 procent pacjentów wyraża chęć ponownego leczenia w naszym szpitalu  - mówi Jerzy Giedrojć.

Celem konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim,a także informatyzacji.

Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną. W tegorocznej II edycji konkursu oceniano projekty z zakresu zarządzania placówką medyczną, których wdrożenie przyniosło pozytywne efekty oraz wymierne zmiany i które realizowane były po 1 stycznia 2008 roku, a zakończone do 30 czerwca 2013 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie
www.konferencje.abc.com.pl

Magdalena Okoniewska
Źródło: Wolters Kluwer