25 kwietnia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych (Dz. U. poz. 522). \
\
Rozporządzenie określa cele, rodzaje, zakres programowy i wymiar czasu zajęć rehabilitacyjnych, organizowanych w szpitalach psychiatrycznych, sposób prowadzenia i dokumentowania tych zajęć oraz sposób nagradzania uczestników. \
\
Rozporządzenie przewiduje następujące rodzaje zajęć: \
- sesje pomocy psychologicznej, w szczególności w postaci psychoterapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej; \
- edukacja i psychoedukacja; \
- terapia zajęciowa; \
- trening umiejętności społecznych; \
- arteterapia; \
- terapia ruchowa. \
\
Zajęcia rehabilitacyjne są prowadzone zgodnie z indywidualnym planem rehabilitacji, opracowanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii i psychologa lub terapeutę zajęciowego, we współdziałaniu z pacjentem. Są one prowadzone 5 razy w tygodniu w wymiarze od 2 do 5 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, a w dni wolne od pracy, pacjenci mają zapewniony dostęp do zajęć usprawniających. \
\
Rozporządzenie przewiduje dla pacjentów aktywnie uczestniczących w zajęciach rehabilitacyjnych nagrody rzeczowe. \
\
Dokumentacja zajęć rehabilitacyjnych jest prowadzona w historii choroby, stanowiącej część dokumentacji medycznej. \
\
Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej z 20 października 1995 roku w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzania uczestników tych zajęć (Dz. U. Nr 127, poz. 614), które utraciło moc z dniem 12 lutego 2013 roku. \
\
Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK