Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafiły założenia  nowelizacji rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Odpowiedzialny za niego jest minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

 

Przyczyny i potrzeby wprowadzenia zmian

Projektodawca wskazuje, że wojewodowie i starostowie zgłaszają do MSWIA eskalujące trudności w znalezieniu lekarzy oraz średniego personelu medycznego chętnych do pracy w komisjach lekarskich, a także konieczność dokonywania częstych zmian w składach z powodu rezygnacji lekarzy z dalszej pracy już w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej (w 2019 roku, były to 34 przypadki). Według MSWiA jest to poważne zagrożenie i przesłanki do załamania się systemu kwalifikacji wojskowej w państwie, a głównym ich podłożem jest czynnik finansowy.

Zobacz procedurę w LEX: Brząkowski Mateusz - Orzekanie o niepełnosprawności oraz jej stopniu >

Stawki dziennego dodatkowego wynagrodzenia ustalone przez Radę Ministrów w 2019 roku, stały się nieatrakcyjne, odstające od rzeczywistości i nieadekwatne do nakładu pracy włożonej w przeprowadzenie badania i wydania orzeczenia dla każdej z około 37 osób wzywanych codziennie do komisji lekarskiej. Podwyższenie dziennych stawek wynagrodzenia powinno zachęcić lekarzy i średni personel medyczny do podejmowania pracy w powiatowych i wojewódzkich komisjach lekarskich, orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej – wskazuje MSWIA. Nie podaje jednak wysokości nowych stawek.

Zobacz pytanie i odpowiedź w LEX: Czy od orzeczenia komisji lekarskiej prokuratorowi przysługuje odwołanie? >

Ile wynoszą stawki dla członków komisji

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony mówi, że powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie powołują wojewodowie w porozumieniu z szefami wojewódzkich sztabów wojskowych. Podmioty lecznicze udzielają zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, lekarzom oraz pracownikom średniego personelu medycznego w razie konieczności ich udziału w pracach komisji w godzinach pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dodatkowe wynagrodzenie członków komisji oblicza się jako iloczyn kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów i liczby posiedzeń. I tak dla:

  1. przewodniczącego komisji lekarskiej - kwota ta nie może być mniejsza niż 250 zł i nie większa niż 450 zł;
  2. dla lekarza - członka wojewódzkiej komisji lekarskiej - nie mniejszej niż 200 zł i nie większej niż 400 zł;
  3. dla sekretarza komisji lekarskiej - nie mniejszej niż 150 zł i nie większej niż 300 zł;
  4. dla pracownika średniego personelu medycznego, wyznaczonego do powiatowej komisji lekarskiej - nie mniejszej niż 130 zł i nie większej niż 300 zł, oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył.

Przykładowo wojewoda łódzki w zarządzeniu z 16 marca 2021 roku określił maksymalne stawki, a w zarządzeniu z 5 marca 2021 roku (nr 42/2021) wyznaczył ponad 40 terminów posiedzeń.