Sprawa dotyczyła uchwały jednostki samorządu terytorialnego wydanego na mocy art. 12 pkt 4 stawy o samorządzie powiatowym i dotyczyła dwóch kwestii: przyjęcia stanowiska odnośnie najbardziej optymalnego kierunku zmian i przekształceń SP ZOZ-u oraz zobowiązania zarządu powiatu do przygotowania i przedłożenia Radzie Powiatu propozycji szczegółowych warunków dzierżawy operatorskiej.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Międzyzakładowej Organizacji Związkowej wezwał Radę Powiatu do uchylenia tej uchwały w całości, ze względu, jak uzasadniano, naruszenie prawa przez wydanie uchwały bez podstawy prawnej, albowiem istotną uchwały nie jest określenie kierunków działania zarządu powiatu, lecz określenie kierunku zmian i przekształceń SP ZOZ-u, które ponadto uniemożliwią realizację zadań statutowych zakładu.

Zarzucono także, że podjęcie uchwały nie zostało poprzedzone konsultacjami ze związkami zawodowymi, a także że uchwała ma charakter ogólnikowy i niekonkretny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku stwierdził, że skarga jest niezasadna i podlega oddaleniu.

Z wyroku sądu wynika, że zaskarżona uchwała ani nie dokonała przekształcenia szpitala, ani nie wywołała skutku jego likwidacji, nie wpłynęła też na odjęcie mienia temu podmiotowi, a w konsekwencji nie spowodowała naruszenia praw pracowniczych. Jest ona swoistym przyzwoleniem do podjęcia kolejnych czynności prawnych, które w zależności od charakteru rozstrzygnięć i ich skutków, będą mogły być przedmiotem ewentualnego zaskarżenia.
Sąd stwierdził też, że zaskarżona uchwała nie należy do kategorii aktów, które podlegają opiniowaniu przez związki zawodowe.
Wyrok jest nieprawomocny.


http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1AC2282591