Nowe przepisy zwiększają planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu łącznie o kwotę 1 416 322 tys. zł.

Szpitale zaczynają mieć obecnie kłopoty z płynnością>>

Pieniądze pochodzą z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

  • skutków zniesienia od 1 marca 2020 r. limitów na pierwszorazowe porady w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej  z zakresu świadczeń: endokrynologii, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz endokrynologii dla dzieci, kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, oraz porad ze wskazań nagłych i świadczeń zabiegowych w zakresie świadczeń ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Na ten cel NFZ przeznacza 320 000 tys. zł,

 

  • skutków planowanego zwiększenia od 1 stycznia 2020 r. ceny punktu w ryczałcie jaki otrzymują szpitale w sieci, o  5 gr., do poziomu 1,05 zł, tj. o 5%. NFZ przeznacza na to 1 096 322 tys. zł przy jednoczesnym zmniejszeniu dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do pierwszego i drugiego stopnia sieci szpitali  o 1 punkt procentowy współczynnika korygującego, o którym mowa w §7 ust. 6 i 7 zarządzenia nr 185/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, z późn. zm.

 


Podział środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy poszczególne oddziały NFZ jest zgodny z algorytmem, wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych.