14 kwietnia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. dotyczące zakresu treści map zdrowotnych (Dz. U. poz. 458). Zgodnie z rozporządzeniem regionalna mapa potrzeb zdrowotnych oraz Ogólnopolska Mapa Potrzeb Zdrowotnych będą się składały z analizy demograficznej i epidemiologicznej, analizy stanu i wykorzystywania zasobów oraz prognoz potrzeb zdrowotnych.

Część demograficzna map będzie zawierała takie dane jak liczba ludności, liczba urodzeń, struktura ludności ze względu na płeć i wiek czy zagęszczenie ludności. Analiza danych pozwoli na dokonanie opisu danej populacji i tym samym będzie stanowić źródło informacji o dominujących grupach potencjalnych pacjentów na wskazanym obszarze.

Elementem map będzie także analiza porównawcza i przestrzenna zgonów ze względu na ich przyczyny. Analizie będą poddawane wartości bezwzględne oraz wskaźniki w przeliczeniu na 100 tysięcy ludności. Analizie przestrzennej mają być poddane także wartości standaryzowanego wskaźnika umieralności ze względu na przyczyny zgonów istotne z punktu widzenia zdrowia publicznego.

W części dotyczącej infrastruktury medycznej będą zawarte informacje o liczbie świadczeniodawców, wraz z podziałem na zakres udzielanych przez nich świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mapy będą zawierać informacje o strukturze jednostki, czy częstości korzystania z poradni specjalistycznych. W przypadku podmiotów realizujących hospitalizacje, analizie będzie poddana liczba i rodzaje oddziałów szpitalnych, a także liczba łóżek. Dane te pozwolą na dokonanie opisu, którego celem jest dostarczenie informacji o alokacji przestrzennej świadczeniodawców i zakresie zaspokajanych przez nich potrzeb zdrowotnych analizowanej populacji.

Inna część mapy będzie odpowiadać za analizę udzielonych świadczeń według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, co pozwoli na wskazanie świadczeniodawców zaspokajających dany typ potrzeb zdrowotnych, uwzględniając realne potrzeby populacji.

Magdalena Okoniewska