Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w zakresie zadania dotyczącego wdrażania nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego - „Program identyfikacji pacjentów podwyższonego ryzyka immunologicznego” wyłonione zostało Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk. Wartość środków publicznych przyznanych na wykonanie zadania to 495 000 zł.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/realizatorów Programu w 2012 roku, w zakresie zadania identyfikacji pacjentów podwyższonego ryzyka immunologicznego w przeszczepieniach nerek, w tym wdrożenia programu identyfikacji pacjentów podwyższonego ryzyka immunologicznego oczekujących na przeszczepienie nerek w zakresie:

- określenia stopnia immunizacji wszystkich osób oczekujących na przeszczepienie nerki w krajowej liście osób oczekujących testem przesiewowym (ok. 1500 osób),

- oznaczenia swoistości anty-HLA u około 230 osób oczekujących na przeszczepienie, u których stwierdzono badaniem jakościowym przeciwciała anty HLA;

- opracowania algorytmu prawdopodobieństwa wystąpienia reakcji dodatniej po przeszczepieniu z potencjalnymi dawcami w populacji polskiej.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Źródło: www.mz.gov.pl