Szybka ścieżka onkologiczna

Nowelizacja przewiduje możliwość rozszerzenia stosowania szybkiej ścieżki onkologicznej również dla nowotworów jedynie miejscowo złośliwych. Dotychczas mogła być ona stosowana wyłącznie dla większości kategorii nowotworów złośliwych. Dodatkowo przewiduje się istotne rozszerzenie uprawnień lekarza udzielającego świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej do wydawania kart DiLO. Dotychczas był on uprawniony do wystawiania kart wyłącznie w wypadku rozpoznania (stwierdzenia) nowotworu. Po zmianach to uprawnienie będzie obejmowało również podejrzenie istnienia nowotworu.

Uprawnienia lekarzy

Ustawodawca zdecydował się również na jednoznaczne określenie uprawnień lekarzy realizujących świadczenia w ramach programów zdrowotnych. Byli oni bowiem już od listopada 2015 roku określeni we wzorze karty DiLO, ale dotąd nie doczekali się ustawowego umocowania do ich wystawiania. Obecnie jednoznacznie określono, że możliwość wydawania przez nich kart DiLO będzie warunkowana stwierdzeniem nowotworu.

Natomiast w zakresie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nowelizacja przewiduje całkowitą rezygnację ze wskaźnika rozpoznawalności nowotworów. Tym samym, przepisy nie będą już również przewidywać możliwości utraty uprawnień do wydawania kart DiLO przez tę grupę lekarzy. Zamiast tego w nowym art. 32c ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1793 ze zm.) - dalej u.ś.o.z. przewidziano natomiast obowiązek obliczania przez świadczeniodawców corocznych wskaźników efektywności diagnostyki i leczenia onkologicznego za poprzedni rok kalendarzowy.

Wskaźniki te będą przekazywane do NFZ nie później niż do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego następującego po roku, za który obliczono te wskaźniki. Podstawą ich obliczania będą mierniki oceny, które będą publikowane w formie obwieszczenia Ministra Zdrowia.

DiLO

Na gruncie nowelizacji istotnie zmieniono treść karty DiLO poprzez usunięcie z niej kilkunastu pozycji (na przykład dat zakończenia leczenia, numerów Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego). Znajdą się w niej jednak również nowe dane (takie jak numer telefonu i adres poczty elektronicznej pacjenta). Ustawowe zmiany mają znaleźć swoje odzwierciedlenie w nowym wzorze karty DiLO, który jest obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Uproszczeniu mają ulec również obowiązki sprawozdawcze w zakresie prowadzenie list osób oczekujących. W wypadku listy dla pacjentów leczonych w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej nie będzie w ogóle konieczności przekazywania do NFZ informacji o czasie oczekiwania i pierwszym wolnym terminie wizyty. Biorąc pod uwagę ścisłą regulację terminów realizacji poszczególnych etapów diagnostyki i leczenia onkologicznego, przy jednoczesnym istnieniu dodatkowej sprawozdawczości w ramach karty DiLO, należy uznać, że obowiązki te były całkowicie zbędny.

Ujednolicenie standardów

Kolejną zmianą jest ujednolicenie i zwiększenie dostępności standardów w leczeniu poszczególnych nowotworów. Obecnie nie mają one sformalizowanej formy prawnej i stanowią jedynie zalecenia wydawane przez poszczególne towarzystwa naukowe. Zgodnie z nowym art. 11 ust. 3 u.ś.o.z., minister zdrowia, po zasięgnięciu opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, będzie ogłaszał w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia onkologicznego opracowane uprzednio przez właściwe towarzystwa naukowe. Pozwoli to wreszcie na ich prawne umocowanie, co jest niezwykle istotne, biorąc pod uwagę konieczność ich bezwzględnego stosowania przez świadczeniodawców.

Ustawa z 9 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 759) wejdzie w życie 1 lipca 2017 roku. Z tą też datą mają wejść w życie również znowelizowane akty wykonawcze do ustawy, w szczególności rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego oraz nowy wzór karty DiLO. Wszystkie te akty są obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl