Pytanie
 
Czy w szpitalu musi znajdować się apteka szpitalna?
Czy wystarczy dział farmacji?
Czy posiadanie apteki szpitalnej wpływa na lepszą ocenę oferty przez NFZ w czasie kontraktowania świadczeń?
 
Odpowiedź
 

Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów utworzenie apteki w szpitalu nie jest obowiązkowe. Posiadanie apteki szpitalnej wpływa na lepszą ocenę oferty przez NFZ w czasie kontraktowania świadczeń. 
 

Uzasadnienie
 

Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia z 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne - dalej u.p.f., w szpitalach i innych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w których nie utworzono apteki szpitalnej, tworzy się dział farmacji szpitalnej, do którego należy wykonywanie zadań określonych w art. 86 ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 5, 7, 9 i 10 ust. 4 u.p.f., który pełni funkcję apteki szpitalnej.

Z kolei zgodnie z art. 106 ust. 3 pkt 1 u.p.f. szpital ma możliwość zawarcia umowy z apteką szpitalną innego podmiotu leczniczego, na podstawie której będzie nabywał usługi farmaceutyczne, które nie mogą być świadczone przez dział farmacji szpitalnej.

Obowiązek utworzenia apteki szpitalnej przewidywał nieobowiązujący już art. 20a ustawy z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, uchylony 1 lipca 2011 roku, zgodnie z którym aptekę szpitalną tworzono obligatoryjnie w szpitalu posiadającym zgodnie z wpisem w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej więcej niż 150 łóżek.

Zatem na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów utworzenie apteki w szpitalu nie jest obowiązkowe. Kryteria oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określa między innymi zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 stycznia 2014 roku dotyczące określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Nr 3/2014/DSOZ.

Zarządzenie to przewiduje dodatkowe punkty jednostkowe za posiadanie apteki szpitalnej. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ w tabeli nr 5 Leczenie szpitalne – hospitalizacja oraz w tabeli nr 6 Leczenie szpitalne – hospitalizacja planowa przewidziano dodatkowe punkty za posiadanie przez szpital apteki szpitalnej/zakładowej (po 5 punktów jednostkowych).
 
Czytaj inne komentarze tej autorki:

Student nie jest uprawniony do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej >>>

Sprzedaż leków poza aptekami: warto edukować pacjentów i sprzedawców>>>

Pielęgniarka oddelegowana do filii nie musi otrzymać zwrotu kosztów dojazdu>>>

Dokumentacja medyczna może być udostępniona bez zgody pacjenta>>>


Monika Kwiatkowska, radca prawny autorka książek: Prawo farmaceutyczne. Poradnik dla aptek cz. I i Prawo farmaceutyczne. Poradnik dla aptek. cz. II, specjalizacja: prawo farmaceutyczne, prawo administracyjne, prawo pracy, prawo handlowe.  Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.