Pytanie
 
Czy można wykorzystać dane medyczne pozbawione nazwisk i danych umożliwiających identyfikację pacjenta do celów naukowych pomimo sprzeciwu pacjenta?
 
Odpowiedź
 
Można udostępnić dokumentację medyczną szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do celów naukowych, a jednostka ta może tę dokumentacje do tych celów wykorzystać pomimo sprzeciwu pacjenta pod warunkiem, że przekazywana dokumentacja zostanie pozbawiona nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację pacjenta. 
 

Uzasadnienie
 
Artykuł 26 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa, jakim podmiotom podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany udostępnić dokumentację medyczną. Zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.p. dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma natomiast osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną również:
- podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
- organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
- podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
- ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
- uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
- organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
- podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
- zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
- lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
- wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
- spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
- osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 4 u.p.p., dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Przepis nie nakazuje uzyskiwania zgody pacjenta w tym przypadku, ponieważ przekazywane dane są pozbawione elementów identyfikujących pacjenta. Zatem można udostępnić dokumentację medyczną szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do celów naukowych a jednostka ta może tę dokumentacje do tych celów wykorzystać pomimo sprzeciwu pacjenta pod warunkiem, że przekazywana dokumentacja zostanie pozbawiona nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację pacjenta.
 
Czytaj inne komentarze tej autorki:

Student nie jest uprawniony do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej >>>

Sprzedaż leków poza aptekami: warto edukować pacjentów i sprzedawców>>>

Pielęgniarka oddelegowana do filii nie musi otrzymać zwrotu kosztów dojazdu>>>

Monika Kwiatkowska, radca prawny autorka książek: Prawo farmaceutyczne. Poradnik dla aptek cz. I i Prawo farmaceutyczne. Poradnik dla aptek. cz. II, specjalizacja: prawo farmaceutyczne, prawo administracyjne, prawo pracy, prawo handlowe.  Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.