Uczelnia Łazarskiego proponuje szkolenie „Organizacyjno-prawne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia”, w trakcie którego będzie można poznać strukturę i prawne determinanty tworzenia i funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu prawno – organizacyjnych aspektów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz jego struktury administracyjnej, jak również w zakresie podstaw prawnych, administracyjno-organizacyjnych oraz koordynowania i monitorowania działalności jednostek ochrony zdrowia.


Szkolenie stanowi odpowiednik jednego z modułów specjalistycznych w programie „MBA w ochronie zdrowia” (www.mbaochronazdrowia.pl)


Program szkolenia zawiera następujące zagadnienia: podstawy zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej, organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce, współczesne systemy ochrony zdrowia - organizacja ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie, prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych i zagadnienia z zakresu publicznego prawa ochrony zdrowia, prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prawa pacjenta, zdarzenia i błędy medyczny, zagadnienia procesowe związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu zdarzeń i błędów medycznych, dokumentacja medyczna i ochrona danych medycznych, frazeologia języka angielskiego w zakresie prawa ochrony zdrowia.
Szkolenie trwa 85 godzin, uczestnicy otrzymują za zakończenie kursu certyfikat po zaliczeniu testu.


W skład kadry wykładowców wchodzą doświadczeni eksperci w obszarze ochrony zdrowia oraz wybitni akademicy:


prof. Hubert Izdebski - dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert OECD,


dr Maciej Dercz - radca prawny, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, wieloletni działacz samorządowy, były koordynator zespołu prawnego w Departamencie Reform Ustrojowych Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b. doradca Ministra Zdrowia oraz b. przewodniczący Zespołu ds. prywatyzacji publicznej służby zdrowia,


dr Anna Mokrzycka - członek Europejskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (EPSnet), adiunkt w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,


dr Iwona Kowalska - członek EPSnet, adiunkt w zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,


Tomasz Rek - radca prawny w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy,


Agnieszka Sieńko – radca prawny, asystent w Zakładzie Medycznych Nauk Społecznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu.


Bardziej szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się tutaj:
http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/szkolenia-i-kursy/organizacyjno-prawne-aspekty-zarzadzania-w-ochronie-zdrowia/