Zgodnie z par. 29 rozporządzenia w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii w tej grupie (grupa 1B) prawo do szczepienia mają osoby urodzone w latach 1942-1951 lub osoby powyżej 18. roku życia urodzone po 1951 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:

 • dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek,
 • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, 
 • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, 
 • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne.

Dla tych pacjentów skierowania zostaną wystawione automatycznie.

Lista osób uprawnionych na stronie szczepimysie jest dłuższa i obejmuje dodatkowo:

 • zdiagnozowanych pacjentów onkologicznych, którzy nie rozpoczęli jeszcze terapii,
 • pacjentów oczekujących na przeszczepienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Wyżej wymienieni pacjenci nie będą mieli automatycznie wystawionych e-skierowań. Ta grupa osób powinna zgłosić się po skierowanie na szczepienie do lekarza prowadzącego (np. onkologa) lub lekarza POZ. Następnie skontaktować się z punktem szczepień i umówić na wizytę. Ta grupa może rejestrować się na szczepienia tylko w punktach szczepień. Mapa punktów szczepień znajduje się tutaj.

Resort zaleca, aby osoby te otrzymały preparaty mRNA, czyli Moderny i Pfizera.

Czytaj również: Zmiany w planie szczepień - od 11 marca rejestracja osób w wieku 65 - 69 lat >>

 

Kto wystawia skierowanie na szczepienie przewlekle chorym

Większość chorych skierowanie na szczepienie zostanie wystawione automatycznie w systemie informatycznym, do którego mają dostęp wszystkie punkty szczepień. W niektórych przypadkach zalecana będzie konsultacja z lekarzem prowadzącym – czy na pewno kwalifikują się na szczepienie i w jakim terminie. - Informację o tym, kto powinien otrzymać takie skierowanie będziemy mieli ze sprawozdawczości Narodowego Funduszu Zdrowia, gdyż po kodach chorób NFZ jest w stanie wygenerować taką listę osób - wyjaśniała wiceminister zdrowia Anna Goławska. Natomiast osoby ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, u których nie rozpoczęto leczenia, osoby oczekujące na przeszczep, osoby nie korzystające z publicznego systemu ochrony zdrowia lub osoby chore onkologicznie leczone w ramach badań klinicznych muszą się zgłosić same po e-skierowanie do lekarza prowadzącego, np. onkologa lub lekarza POZ. Mając wystawione e-skierowanie pacjenci mogą się umówić na termin szczepienia, czyli się zarejestrować.  E-skierowanie jest ważne 90 dni. Jeśli e-skierowanie wystawia lekarz POZ warto, aby w polu komentarz dopisał grupa 1b – Comirnaty/ Moderna. Wówczas nie ma wątpliwości, że tylko te szczepionki wchodzą w grę.

Jak się zarejestrować na szczepienie

Jeszcze w piątek na stronie rządowej o szczepieniach była informacja, że dla tych pacjentów są dostępne  dostępna cztery ścieżki rejestracji: przez sms, infolinię, elektronicznie przez e-rejestrację i bezpośrednio w puncie szczepień. Ta informacja jednak zniknęła i obecnie dostępna jest tylko jedna ścieżka. Muszą znaleźć konkretny punkt szczepień, pójść tam lub zadzwonić i zapisać się. 

Punkt szczepień można wyszukać na mapie, która jest dostępna tutaj. Po wyszukaniu punktów w określonej miejscowości, trzeba kliknąć dowiedz się więcej, gdzie zostanie podane dane kontaktowe, w tym numer telefonu

Ważne! Dla osób przewlekle chorych nie jest też dostępna inna ścieżka - zgłoszenia chęci zaszczepienia online. Wydaje się to dziwne, bo skoro będzie dla nich wystawione automatycznie e-skierowanie, to powinny móc skorzystać z tej ścieżki. Mimo braku informacji, można spróbować skorzystać z tej formy zgłoszenia. Jak się zgłosić online można przeczytać tutaj.

Szczególne zasady szczepienia przewlekle chorych

Z tym, że dla chorych onkologicznie i po przeszczepach zostały przygotowane wytyczne (omówione poniżej). Przykładowo pacjenci onkologiczni mogą się szczepić dopiero po 4 tygodniach od zakończenia chemii czy radioterapii. W niektórych przypadkach zalecana są konsultacja z lekarzem prowadzącym – czy na pewno kwalifikują się na szczepienie i w jakim terminie. Ministerstwo Zdrowia zwraca uwagę, że w szczególności pacjenci dializowani muszą się skontaktować z lekarzem prowadzącym - to on powinien zdecydować o szczepieniu. Ponadto dla pacjentów przewlekle chorych przygotowano specjalny kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego - można go pobrać tutaj. Poza klasycznymi pytaniami dotyczącymi stanu zdrowia, o wyniku testu na Covid-19, kontakt z chorymi, objawy typowe dla Covid-19, pojawiają się cztery pytania dodatkowe: Czy jest Pani/Pan po przeszczepie narządu? Jeśli TAK to jakiego: …………………………………………, Czy jest Pani/Pan w trakcie leczenia imunosupresyjnego?, Czy jest Pani/Pan w trakcie leczenia chemioterapeutycznego? Czy jest Pani/Pan w trakcie leczenia radioterapeutycznego?  Osoby, które mają taką możliwość, powinny sobie pobrać kwestionariusz i wypełnić go na spokojnie w domu, a o pytania sprawiające kłopoty, zapytać lekarza kwalifikującego do szczepienia.

Pacjenci z chorobą nowotworową w latach 2020-2021 leczeni chemioterapią lub radioterapią

Ze względu na konieczność wyznaczenia daty szczepienia w zależności od prowadzonej terapii zaleca się, aby chorzy w trakcie czynnego leczenia onkologicznego byli szczepieni w ośrodkach onkologicznych prowadzących leczenie. Pozostali chorzy powinni się zgłaszać do punktów szczepień populacyjnych. Oto wytyczne zależne od momentu terapii:

I. Chorzy, którzy zakończyli radioterapię, immunoterapię, leczenie celowane oraz chemioterapię po 31 grudnia 2019 r.

 • Zaleca się, aby chorzy, którzy zakończyli leczenie systemowe z udziałem chemioterapii zgłaszali się na szczepienie nie wcześniej niż 4 tygodnie po zakończeniu terapii.
 • Chorzy, którzy zakończyli cały proces leczenia celowanego lub immunoterapię mogą być zaszczepieni bezpośrednio po zakończeniu terapii, o ile nie wystąpią istotne
 • działania niepożądane.
 • Chorzy, którzy ukończyli radioterapię mogą być zaszczepieni bezpośrednio po zakończeniu leczenia.

II. Chorzy w trakcie czynnego leczenia onkologicznego z udziałem chemioterapii, radioterapii, immunoterapii i leczenia celowanego.

 1. Chorzy poddani radioterapii mogą być zaszczepieni w trakcie prowadzonego leczenia pod warunkiem wykluczenia u nich mielosupresji.
 2. Chorzy w trakcie leczenia systemowego z udziałem chemioterapii powinni być zaszczepieni między 3 a 7 dniem od podania cyklu chemioterapii.
 3. Chorzy w trakcie leczenia systemowego z udziałem chemioterapii i immunoterapii powinni być zaszczepieni między 3 a 7 dniem od podania cyklu chemioterapii.
 4. Chorzy poddani leczeniu celowanemu lub immunoterapii mogą być zaszczepieni w trakcie prowadzonej terapii niezależnie od fazy cyklu leczenia. W przypadku prowadzenia leczenia w określonych interwałach czasowych, ze względu na
 5. możliwość wystąpienia odczynów poszczepiennych zaleca się, aby szczepienie nie było wykonywane bezpośrednio przed podaniem kolejnego cyklu leczenia.

 

Wytyczne dla chorych po przeszczepie -  transplantacji szpiku/komórek krwiotwórczych

Należy rozważyć opóźnienie szczepienia w sytuacji: ciężkiej niekontrolowanej ostrej GvHD stopnia III – IV,  stosowania przeciwciał anty-CD20 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, terapii CAR-T w ciągu ostatnich 6 miesięcy, leczenie ATG lub alemtuzumabem w ostatnim czasie. W innych przypadkach zaleca się:

 1. Szczepienie pacjentów po przeszczepieniu szpiku/komórek krwiotwórczych  po upływie nie mniej niż 3 miesięcy od transplantacji.
 2. Leczenie immunosupresyjne u tych chorych nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia.
 3. Nie jest wymagane -od pacjenta po transplantacji narządu- zaświadczenie od lekarza transplantologa o braku przeciwwskazań do szczepienia przeciw SARS-CoV-2.
 4. Każdy pacjent po transplantacji narządu (nerka, wątroba, serce, płuco, trzustka) powinien otrzymać szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2. Szczepionki na bazie  mRNA (BioNTech/Pfizer, Moderna) lub na bazie nie replikującego wektora adenowirusa (AstraZeneca) są bezpieczne u biorców narządów.
 5. Przewlekłe leczenie immunosupresyjne, skojarzenie 2 lub 3 leków  (glikokortykosteroidy+ takrolimus/cyklosporyna A+ mykofenolan sodu/mykofenolan mofetylu lub + ewerolimus/ syrolimus) nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.
 6. Zaleca się szczepienia anty-SARS-CoV-2 co najmniej jeden miesiąc po zabiegu transplantacji. W przypadku indukcji lekami powodującymi deplecję limfocytów T lub B (surowica antylimfocytarna ATG, rytuksymab) szczepienie należy wykonać 3-6  miesięcy po transplantacji.
 7. W sytuacji leczenia procesu odrzucania, szczepienie należy odroczyć o jeden miesiąc.
 8. Zaleca się szczepienie miesiąc po ustąpieniu objawów COVID-19 (optymalny czas szczepienia po przechorowaniu nie jest jeszcze określony), można je odroczyć do 90 dni po przechorowaniu COVID-19.
 9. Jeśli pacjent otrzymał pierwszą dawkę szczepionki i miał wykonany zabieg transplantacji, drugą dawkę należy podać najwcześniej jeden miesiąc po transplantacji.
 10. Inne szczepienia (np. przeciwko grypie) należy wykonać w odstępie 2 tygodni od szczepienia anty-SARS-CoV-2.

 

Narodowy Program Szczepień sobie, rozporządzenie sobie, kolejność sobie

Warto pamiętać, że rozporządzenie ogranicza mocno choroby przewlekłe uprawniające do szczepienie w porównaniu do tych wymienionych w Narodowym Programie Szczepień. Tam wymieniano: choroby neurologiczne, choroby nerek, choroby płuc, choroby nowotworowe, cukrzycę, POChP, choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze, niedobory odporności, przewlekłe choroby wątroby, otyłość, choroby związane z uzależnieniem od nikotyny, astmę oskrzelową, talasemię, mukowiscydozę, anemię sierpowatą. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem osoby przewlekle chore powinny być zaszczepione przed nauczycielami. Rząd jednak zdecydował - wbrew podstawie prawnej, że są szczepione później, mimo że też mogą dostać szczepionkę Astra Zeneca. Takie działanie byłoby uzasadnione, gdyby mieli być zaszczepieni szczepionką Pfizera, której brakuje.

Gdzie będą szczepione osoby z grupy 1B?

Jeśli chodzi o miejsce, gdzie przeprowadzane będzie szczepienie osób przewlekle chorych, to dializowani pacjenci otrzymają zastrzyki w centrach dializ, onkologiczni, którzy nie przebywają w szpitalach – w populacyjnych punktach szczepień, a hospitalizowani na miejscu w centrach onkologii.

Osoby po przeszczepach oraz poddane wentylacji mechanicznej będą umawiały się standardowo w punktach szczepień, chociaż w większości przypadków ci ostatni szczepieni będą przez zespoły wyjazdowe, bo ich stan zdrowia nie pozwala na samodzielny dojazd do punktów szczepień.