Maksymalna wysokość dofinansowania może objąć 30 procent  kosztów realizacji projektu, w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot będący przedsiębiorcą, lub 50 procent kosztów realizacji zadania, w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot nie będący przedsiębiorcą.

Dofinansowanie robót nie obejmuje kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy oraz robót rozbiórkowych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, którzy udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem.,

Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych jest ustawowym zadaniem samorządu województwa, wynikającym z art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r.  poz. 2046 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą, zadanie to może być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacji na ten temat udziela Regionalny Ośrodka Polityki  Społecznej w Kielcach.

 

Źródło: www.sejmik.kielce.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]