Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nałożyła obowiązek stosowania określonego rachunku kosztów wyłącznie na te podmioty, które wyrażą zainteresowanie współpracą z Agencją Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji w zakresie przekazywania danych na potrzeby taryfikacji świadczeń. Co istotne, obowiązek ten zacznie obowiązywać dopiero z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Czytaj: AOTM nieprzygotowana do wyceny świadczeń >>>

1 lipca 2011 roku przestało obowiązywać rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 164, poz. 1194). Projektowane przepisy różnią się od poprzedniego aktu w zakresie:

- kręgu świadczeniodawców (wcześniej były to tylko publiczne zoz-y);

- fakultatywnością realizacji tego obowiązku - nowe przepisy nie nakładają go na wszystkich świadczeniodawców, a tylko na tych, którzy są zainteresowani współpracą z AOTMiT w zakresie przekazywania danych - wcześniej wszystkie publiczne zoz-y były zobligowane do prowadzenia rachunku kosztów;

- zmieniono zasady prowadzenia rachunku kosztów.

Kompletny rachunek kosztów świadczeniodawcy obejmuje informacje o ścieżkach pacjentów, z systemu finansowo-księgowego i modułu kontrolingowego. Informacje medyczne dotyczące przebiegu leczenia każdego pacjenta służą do określenia obiektów, których koszty składają się na ostateczny koszt świadczenia zdrowotnego.

Nowe przepisy spowodują nieznaczne zwiększenie poziomu szczegółowości informacji rejestrowanej w systemie finansowo-księgowym przy jednoczesnym zapewnieniu informacji gromadzonej w innych podsystemach. W tym konieczna będzie rozbudowa ewidencji kosztów działalności podstawowej o dodatkowy poziomu analityki w postaci kategorii kosztów. 

Warto dodać, że zaproponowane w projekcie rozwiązania mają bezpośredni związek z prowadzonym przez Ministerstwo we współpracy z SGH projektem "Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej - szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ" w latach 2009-2013. Podczas projektu przeszkolono 6460 osób, w tym 6052 reprezentantów podmiotów leczniczych oraz 408 przedstawicieli podmiotów tworzących. Wśród pracowników podmiotów leczniczych zostało przeszkolonych 1290 liderów rachunku kosztów.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia aktu w Dzienniku Ustaw. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Opracowanie: Alicja Plichta