Pytanie

 
Czy okres odbywania studiów podyplomowych przez pielęgniarkę w dziedzinie pielęgniarstwa hospicyjnego należy uznać za przerwę w wykonywaniu zawodu, o ile w tym czasie nie wykonywała zawodu pielęgniarki?
 
Odpowiedź
 
Jeżeli ze świadectwa ukończenia studiów podyplomowych przez pielęgniarkę wynikać będzie, że treści nauczania stanowiły formę doskonalenia zawodowego w zakresie umożliwiającym pielęgniarce, położnej zaktualizowanie i udoskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych, wówczas okręgowa rada pielęgniarek i położnych powinna zaliczyć ten okres jako wykonywanie zawodu.
 
Uzasadnienie
 
Artykuł 26 ust. 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p. stanowi, że pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej "opiekunem".

Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie.
W myśl przepisu art. 26 ust. 2 u.z.p.p. okręgowa rada pielęgniarek i położnych określi miejsce, czas trwania i program przeszkolenia dla pielęgniarki i położnej, o których mowa w ust. 1.

Okres przeszkolenia określonego zgodnie z ust. 2 wlicza się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (art. 26 ust. 2a u.z.p.p.)
Artykuł 26 ust. 4 u.z.p.p. zawiera delegację ustawową dla Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (dalej NRPiP), która ma określić w drodze uchwały, ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia, mając na uwadze konieczność odnowienia wiedzy i umiejętności praktycznych przez pielęgniarki i położne powracające do wykonywania zawodu oraz czas, w którym pielęgniarka i położna nie wykonywały zawodu.

NRPiP Uchwałą Nr 135/VI/2013 z 4 grudnia 2013 roku przyjęła ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Program ten został znowelizowany Uchwałą `Nr 380/VI/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 135/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 4 grudnia 2013 roku, w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Zarówno ustawa, jak i wskazana powyżej uchwała NRPiP nie przewidują, aby studia podyplomowe w dziedzinie pielęgniarstwa wliczały się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Jednakże, wziąć należy pod uwagę treść art. 61 ust. 2 u.z.p.p., w którym uważa się kształcenie podyplomowe odbywane w ramach studiów podyplomowych w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, za aktualizowanie wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarkę i położną.

Jeżeli zatem ze świadectwa ukończenia studiów podyplomowych przez pielęgniarkę wynikać będzie, że treści nauczania stanowiły formę doskonalenia zawodowego w zakresie umożliwiającym pielęgniarce, położnej zaktualizowanie i udoskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych, wówczas okręgowa rada pielęgniarek i położnych powinna zaliczyć ten okres jako wykonywanie zawodu.
 
 
Iwona Choromańska