Pytanie

Proszę o opinię w sprawie przerwy w wykonywaniu zawodu przez pielęgniarki zatrudnione na stanowisku dyspozytora medycznego do spraw transportu.

Odpowiedź

Wykonywaniu czynności przez pielęgniarkę zatrudnioną na stanowisku dyspozytora medycznego do spraw transportu nie powoduje przerwy w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

Uzasadnienie

Ustawa z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym - dalej u.p.r.m., nie zna terminu dyspozytora medycznego do spraw transportu. Ustawodawca posługuje się tu wyłącznie pojęciem dyspozytora medycznego, którym może być w myśl art. 26 ust. 2 u.p.r.m. osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego i która przez okres co najmniej 5 lat była zatrudniona przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala.

Stosownie do art. 27 ust. 1 u.p.r.m. do zadań dyspozytora medycznego należy w szczególności:

1) przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 5 u.p.r.m.;

2) przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy;

3) przekazywanie osobie kierującej akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, zwanej dalej "kierującym", niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia;

4) zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 u.p.r.m., i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji lekarzowi koordynatorowi ratownictwa medycznego;

5) zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych;

6) powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;

7) powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 u.p.r.m, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia.

Czytaj: Pielęgniarka nie traci prawa do wykonywania zawodu, gdy pracuje w obszarze zarządzania>>>

Zgodnie z art. 27 ust. 1a u.p.r.m. wykonywanie zadań dyspozytora medycznego, o których mowa w art. 27 ust. 1 u.p.r.m., stanowi udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - dalej u.dz.l. Według definicji ustawowej zawartej w powyższym art. 2 ust. 1 pkt 10 u.dz.l. udzielaniem świadczeń zdrowotnych jest podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Uwzględniając fakt, że w myśl art. 4 ustawy z 15 lipca 2011 rou o zawodach pielęgniarki i położnej wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;

2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;

3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;

4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;

7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

- uznać należy, iż wykonywanie zawodu dyspozytora medycznego nie powoduje przerwy w wykonywaniu zawodu pielęgniarki, skoro zadania dyspozytora medycznego wpisują się niejako w zakres i rodzaj świadczeń przypisanych ustawowo pielęgniarce.

W związku z powyższym, w moim przekonaniu dyspozytor medyczny do spraw transportu wykonuje przynajmniej niektóre zadania przewidziane dla dyspozytora medycznego w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ma to miejsce chociażby w sytuacji, w której należy podjąć decyzję o wysłaniu do pacjenta zespołu ratownictwa medycznego karetką posiadająca wyposażenie stosowne do sytuacji i stanu zdrowia pacjenta, któremu należy udzielić pomocy. Dlatego też wykonywaniu przez pielęgniarkę czynności na stanowisku dyspozytora medycznego do spraw transportu nie powoduje przerwy w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Spirometrię może wykonać pielęgniarka po kursie specjalistycznym>>>

Położna nie może zajmować stanowiska naczelnej pielęgniarki >>>

Położna bez kwalifikacji pielęgniarskich nie może pracować jako pielęgniarka>>>

Iniekcje dożylne w domu pacjenta na pisemne zlecenie lekarza>>>


Iwona Choromańska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie medycznym. Prowadzi obsługę prawną podmiotów leczniczych. Przez wiele lat współpracowała z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczyła również w wielu szkoleniach pielęgniarek i położnych jako wykładowca.