Pytanie
 
Jesteśmy SP ZOZ-em, udzielamy świadczeń medycznych w zakresie ochrony zdrowia. W przypadku osób nieubezpieczonych zostaje pobrana opłata.
Czy od 1 stycznia 2015 roku będziemy zobligowani do posiadania kasy fiskalnej?
 
Odpowiedź
 
Tak, od 1 stycznia 2015 r. wskazany w pytaniu podmiot będzie zobligowany do ewidencji świadczonych usług na rzecz osób nieubezpieczonych za pomocą kas fiskalnych, bez względu na wielkość obrotu, bądź fakt zwolnienia usługi od podatku od towarów i usług. 
 

Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ustawodawca w art. 111 ust. 8 u.p.t.u. upoważnił ministra finansów do zwolnienia niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku rejestracji za pomocą kas rejestrujących w drodze rozporządzenia. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku, czyli  rozporządzenie ministra finansów z  4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z § 4 pkt 2 lit. 

Z tego rozporządzenia wynika, iż zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 (o charakterze przedmiotowym i podmiotowym), nie stosuje się w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów bez względu na wysokość osiąganych obrotów. Na obowiązek rejestracyjny nie ma również wpływu fakt czy świadczona usługa jest zwolniona z VAT.

Tym samym od 1 stycznia 2015 roku jeżeli z usług podmiotu leczniczego korzysta osoba nieubezpieczona, od której zostaje pobrana opłata winno to zostać zewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej, bez względu na wysokość osiąganego obrotu oraz fakt zwolnienia danego świadczenia z podatku od towarów i usług.

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Czy z VAT jest zwolniona usługa transportu osoby z dysfunkcją narządu ruchu z jednego miejsca zamieszkania do drugiego lub do DPS-u? >>>

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w przychodni lub praktyce lekarskiej >>>

 
Monika Rubacha
 
Absolwentka prawa w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa. Interesuje się zagadnieniami prawa korporacyjnego oraz ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie  umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przekształceń podmiotów leczniczych, podatków oraz prawa pracy. Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.