Pytanie
 
Czy w szpitalu (SP ZOZ) musi być stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych?
 
Odpowiedź
 
Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej nie nakłada na podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami obowiązku powołania zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych. Ustawa przewiduje jedynie obowiązek powołania zastępcy kierownika (dyrektora) wówczas, gdy nie jest on lekarzem i wówczas jest to zastępca ds. medycznych. Obowiązek powołania zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych może natomiast wynikać ze statutu SP ZOZ.


Uzasadnienie
 
Ustawa o działalności leczniczej w rozdziale poświęconym funkcjonowaniu podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wskazuje między innymi na strukturę organizacyjną tych podmiotów.

Za zarządzanie podmiotem leczniczym odpowiedzialny jest kierownik, wobec którego ustawa o działalności leczniczej stawia kilka warunków. Kierownik podmiotu leczniczego musi posiadać wykształcenie wyższe, wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy. Ponadto, kierownikiem nie może być osoba, która została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.

Z powyższego zestawienia warunków, jakie musi spełnić kandydat na kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, wynika, że osoba taka nie musi mieć wykształcenia medycznego, w szczególności zaś nie musi być lekarzem. Bezpośrednią konsekwencją takiego uregulowania jest to, że w sytuacji gdy kierownik nie jest lekarzem, powstaje obowiązek przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika (art. 49 ust. 1 pkt 2 u.dz.l.). Przepis ten należy interpretować w ten sposób, że w opisanej sytuacji powoływany jest zastępca do spraw medycznych.

Wspomniany wyżej zastępca kierownika, który nie jest lekarzem jest jedynym zastępcą, którego obowiązek powołania wynika wprost z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej. Ustawa ta nie nakłada na podmiot leczniczy obowiązku powołania zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno – eksploatacyjnych.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że obowiązek powołania takiego zastępcy może wynikać ze statutu SP ZOZ, który zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 4 u.dz.l. określa organy i strukturę organizacyjną podmiotu. W ocenie podmiotu tworzącego, który nadaje podmiotowi statut, powołanie zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych może być koniecznością związaną na przykład  z wielkością SP ZOZ czy rodzajem udzielanych świadczeń. O nazwie tego stanowiska i powierzonych kompetencjach będzie zatem decydować statut SP ZOZ.
 
 
Pytanie pochodzi z serwisu Prawo i Zdrowie