Poprzez nowelę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rząd chce wprowadzić pełną elektronizację i uproszczony proces oceny wniosków inwestycyjnych w ochronie zdrowia. Rozszerzony zostanie krąg podmiotów leczniczych, dla których pozytywna opinia o celowości inwestycji (OCI) będzie warunkiem jej dofinansowania ze środków publicznych oraz uzyskania kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ. Takie rozwiązania umożliwią bardziej racjonalne wykorzystanie środków publicznych w sektorze zdrowia-podkreśla rząd

Składanie wniosku o budowę nowego szpitala elektronicznie

Wprowadza też całkowitą elektronizację procesu opiniowania inwestycji w ochronie zdrowia. Wnioski będą składane i procedowane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Przyspieszy to postępowanie i uprości procedury objęte OCI.

Uproszczamy  ma być formularz wniosku o wydanie OCI. Wniosek i jego ocena będą dotyczyć całości inwestycji, a nie jak dotychczas jej poszczególnych elementów. Umożliwi to ocenę inwestycji jako jednej spójnej całości. Włączone zostaną też nowe podmioty do procedury uzyskiwania OCI

-Dla podmiotów leczniczych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego pozytywna OCI będzie warunkiem uzyskania kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ oraz otrzymania dofinansowania do inwestycji ze środków publicznych. Chodzi o zobowiązanie wielu podmiotów leczniczych, które świadczą lub zamierzają świadczyć usługi medyczne ze środków budżetu państwa, do uzyskiwania OCI w systemie „IOWISZ”.

 

Rząd tworzy też nowe warunki ubiegania się o OCI. Znosi konieczność ubiegania się o OCI w przypadku drobnych inwestycji – nie przekraczających 2 mln zł.. Tym samym opiniowaniu nie będą podlegać niewielkie inwestycje np. zakup drobnego sprzętu diagnostycznego, które w małym stopniu wpływają na rozwój rynku usług medycznych.

Wprowadzony limit w wysokości 2 mln zł  ma spowodować eliminację wniosków o niskiej wartości inwestycyjnej oraz zapewni optymalny wybór inwestycji podlegających OCI.

Składanie wniosko o budowę nowego szpitala oceni komisja

Wzmocniona ma być merytoryczna ocena wniosków dla inwestycji strategicznych. Dla przedsięwzięć przekraczających 50 mln zł, np. budowa szpitala, wydanie OCI będzie poprzedzone dodatkową oceną Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych. Komisja będzie nowym organem opiniodawczo-doradczym, powołanym przy ministrze zdrowia. W jej  skład  wejdzie po jednym przedstawicielu wskazanym przez szefa KPRM i prezesa NFZ oraz ministrów (działowych): finansów, rozwoju regionalnego i zdrowia. OCI ma być  ważna przez 3 lata od dnia jej wydania (obecnie opinie są wydawane bezterminowo).

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.