Za przyjęciem nowelizacji ustaw: o oświadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, o podatku dochodowym od osób fizycznym oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych głosowało 416 posłów, przeciw był jeden. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sejm przyjął nowelę z poprawkami, zgłoszonymi przez klub PiS podczas drugiego czytania senackiego projektu. Dostosowują one treść przepisów ustawy do rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a także do nowej treści art. 47 c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która obowiązywać będzie od 1 lipca.

Jedna z przyjętych poprawek zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. Jak tłumaczył poseł sprawozdawca Jacek Świat (PiS) celem noweli "jest przyznanie osobom deportowanym dodatkowych uprawnień polegających głównie na dostępie poza kolejnością do świadczeń zdrowotnych i świadczeń opieki społecznej". Wyjaśnił, że by te świadczenia mogły być realizowane, osoby uprawnione muszą przedstawić odpowiedni dokument, legitymację, dlatego nowela reguluje również sprawę przyznania legitymacji uprawnionym.

 

To będzie kolejna grupa osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Od 1 lipca br. takie uprawnienia będą mieć także osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Senacki projekt nowelizacji ustaw zakłada cztery zmiany, m.in. prawo do korzystania przez osoby deportowane ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz możliwość udzielania im ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych także bez skierowania.

Oprócz tego nowelizacja nadaje beneficjentom prawo pierwszeństwa dostępu do środowiskowej opieki socjalnej, w tym uzyskania miejsca w domach pomocy społecznej, oraz możliwość udzielania pomocy przez samorządy w zakresie ułatwień komunikacyjnych, mieszkań, dostępu do kultury i oświaty.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu senackiego projektu, uprawnienia wynikające z treści ustawy są analogiczne do tych, które w chwili obecnej posiadają kombatanci, ofiary represji okresu wojennego i powojennego, działacze opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane z powodów politycznych i nie wymagają dodatkowych środków z budżetu państwa.