29 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do przewodniczącej podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego Beaty Małeckiej-Libery, w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w obszarach wymagających poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej nad dzieckiem. Rzecznik postuluje nadanie książeczce zdrowia dziecka rangi dokumentu medycznego.

W wystąpieniu Rzecznik podkreślił, że tylko jednoczesne uregulowanie możliwości sprawdzenia, czy  urodzone dziecko zostało zgłoszone do systemu ochrony zdrowia, nadanie książeczce zdrowia dziecka rangi dokumentu medycznego oraz wykonywanie raz w roku przez lekarza specjalistę badań profilaktycznych według jednolitych standardów, zapewni właściwie zabezpieczenie małoletnich w zakresie opieki zdrowotnej.

Rozwiązania te pozwolą także na zminimalizowanie liczby dzieci, które z powodu różnych zaniedbań nie zostały objęte właściwą opieką zdrowotną.

Wskazując obszary wymagające regulacji, Rzecznik jednocześnie przekazał projekt nowelizacji ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.), wypracowany przez zespół roboczy ds. monitorowania losów dziecka, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i eksperci Rzecznika Praw Dziecka.

Zaproponowane rozwiązania prawne wypełniają postulat Rzecznika odnoszący się do rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania, czyli dokumentowania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez personel medyczny u dziecka.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.brpd.gov.pl, stan z dnia 30 października 2014 r.