Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że minister zdrowia nie odpowiedział na zastrzeżenia dotyczące dokumentowania odbycia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w związku z postępowaniem konsultanta krajowego w zakresie wprowadzenia obowiązku dołączania do „Dzienniczków Specjalizacji” wykonanych asyst i wykonanych samodzielnie operacji, kserokopii tych zabiegów z ksiąg operacyjnych lub systemów komputerowych. Rzecznik stwierdził, że uzyskana przez niego odpowiedź ministra zdrowia nie zawiera stanowiska dotyczącego tych zastrzeżeń.

Z uzyskanych wyjaśnień wynika natomiast, że Ministerstwo Zdrowia sankcjonuje postępowanie konsultanta krajowego, które w opinii Rzecznika jest pozbawione podstaw prawnych.

Przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) nie przewidują udostępnienia dokumentacji medycznej lekarzom odbywającym specjalizację oraz konsultantowi krajowemu, a tym bardziej innym osobom związanym ze specjalizacją lekarzy, w celu uwiarygodnienia dokumentacji dotyczącej przebiegu i realizacji specjalizacji w zakresie samodzielnie wykonywanych przez specjalizującego się operacji i zabiegów operacyjnych.

Żądanie Konsultanta Krajowego nie znajduje również oparcia w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26). Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza, że w świetle przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 464) oraz przepisów powołanego rozporządzenia, a także przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 126) powstaje także wątpliwość co do umocowania konsultanta krajowego do opisanego działania w zakresie dookreślenia obowiązków lekarzy w sprawie dokumentowania odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się ponownie o rozważenie podnoszonej sprawy i podjęcie działań w kierunku zapewnienia respektowania obowiązujących przepisów prawa i praw pacjenta.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.rpo.gov.pl, stan z dnia 28 kwietnia 2015 r.