Rozporządzenia to  (Dz. U. poz. 954) określa między innymi kwoty wynagrodzenia zasadniczego i tabele zaszeregowania pracowników, a także warunki ustalania i wypłacania innych składników wynagrodzenia pracowników wskazanych podmiotów leczniczych.

Jednym z powodów wprowadzenia nowej regulacji, była zmiana brzmienia art. 88 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), który dotyczy między innymi Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu wskazanego rozporządzenia, przewiduje się że liczba pracowników zatrudnionych w tym Ośrodku nie powinna przekroczyć 77 osób, a wśród zatrudnionych pracowników będą psychiatra, psycholodzy, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, pracownik socjalny, sanitariusze i pracownicy służby ochrony. Zmiany dotyczą dookreślenia, iż dodatek za pracę za wykonywanie obowiązków w bezpośrednim kontakcie z osobami umieszczonymi w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym będzie przysługiwać także dla "pracowników służby ochrony", którzy teraz zostali zaliczeni do IX kategorii zaszeregowania.

W uzasadnieniu do projektu wskazano również, iż na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka na rok 2014 przewidziano kwotę 2.122.000 zł, zaś od roku 2015 wysokość ta będzie ustalana corocznie zgodnie z ilością pacjentów przebywających w Ośrodku i związanym z nią ilością osób zatrudnionych, a także wysokością wydatków rzeczowych zaplanowanych do poniesienia.

W nowym rozporządzeniu ujednolicono nazewnictwo stanowisk pomiędzy załącznikami, przeniesiono stanowisko radcy prawnego w załączniku nr 3 z grupy stanowisk działalności podstawowej do grupy stanowisk ekonomiczno - administracyjnych przy zachowaniu dotychczasowej kategorii zaszeregowania czy usunięto stanowisko asystentki pielęgniarstwa, z uwagi na brak osób czynnych zawodowo pracujących na tym stanowisku.

Na wniosek Ministra Obrony Narodowej włączono cztery nowe stanowiska farmaceutów, tj. młodszego asystenta farmacji, farmaceuty, starszego technika farmaceutycznego oraz technika farmaceutycznego, których zaszeregowano odpowiednio do XVI, XV i XIV kategorii zaszeregowania. W rozporządzeniu nie dokonano zmian wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników podmiotów działających w formie jednostek budżetowych, co wynika z przepisów ustawy budżetowej na rok 2014, które określają średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 100 procent.

Zmianom nie uległy także zasady przyznawania dodatków funkcyjnych wybranym pracownikom wykonującym zawód medyczny oraz innych pracownikom, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, czy zasady przyznawania dodatku za godzinę w pracy nocnej.

Nowy akt normatywny zastępuje rozporządzenie ministra zdrowia z  28 czerwca 2013 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 769), które utraci moc obowiązującą w dniu 23 lipca 2014 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz