Chodzi o zmianę niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Reorganizacja NFZ na pionową strukturę bez konsultacji

Przede wszystkim nowe przepisy wprowadzają szereg zmian w w organizacji i zarządzaniu Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanych pionizacją Funduszu. Te przepisy dodali posłowie PiS podczas prac w Sejmowej Komisji Zdrowia. Zakładają one  ona m.in., że funkcję pracodawcy wobec osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim NFZ, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie wykonywał prezes NFZ. Pozwalają one także ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na wydawanie poleceń Funduszowi oraz podejmowanie działań związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i zmniejszają autonomię poszczególnych dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ.

Czytaj w LEX: Teleporady - co można w ramach umowy z NFZ >

 

Z regulacji wynika również to, że pacjent będzie mógł otrzymywać informację o e-recepcie nie tylko droga elektroniczną i SMS-em, ale także w aplikacji mobilnej. Ustawa daje również możliwość bardziej elastycznego kształtowania długości okresów rozliczeniowych obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej w formie ryczałtu.

Czytaj w LEX: Zasady przepisywania bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży >

Zdalne egzaminy specjalistyczne

Ustawa wprowadza możliwość zdalnych egzaminów specjalizacyjnych w wybranych zawodach medycznych. Doprecyzowuje przepisy związane w informatyzacją ochrony zdrowia. Reguluje zasady, na jakich można sprowadzać leki, wyroby medyczne z zagranicy.

Ponadto w świetle zapisów ustawy położne w czasie epidemii będą mogły – jeśli wyrazi na to zgodę kierownik placówki – udzielać świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom. Wraz z pielęgniarkami otrzymają także możliwość zdalnego kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego oraz będą mogły indywidualnie odbywać szkolenia praktyczne.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność za błąd medyczny w czasie epidemii >

Sejm przyjmując nowelę kilkunastu ustaw zdrowotnych, dodatkowo zniósł czasowo skierowania do psychologów dla dorosłych i wprowadziło przejściową regulację o pobieraniu wymazów górnych dróg oddechowych do badań diagnostycznych na wykrycie wirusa SARS-CoV-2 przez opiekunów medycznych.

Import docelowy obsługiwany elektronicznie

Ponadto  Sejm zmienił  przepisy prawa farmaceutycznego. Chodzi o to, że  będzie elektroniczna obsługa zapotrzebowań składanych w tzw. trybie importu docelowego, który polega na sprowadzaniu z zagranicy produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce, a niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

W tym celu powstanie, zgodnie z nowelą,  System Obsługi Importu Docelowego, zwanego SOID, który ma zapewnić elektroniczny obieg zapotrzebowania między lekarzem wystawiającym takie zapotrzebowanie, konsultantem potwierdzającym jego zasadność oraz właściwym ministrem ds. zdrowia.