Do 15 lutego medycy mogą zgłaszać swoje uwagi do Kodeksu Etyki Lekarskiej. - Na kolejnym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) przyjmiemy projekt ostateczny po wprowadzeniu wpływających sugestii zmian, a finalna wersja zostanie wypracowana na Krajowym Zjeździe Lekarzy w maju br. – mówi dr n. med. Artur de Rosier, przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL.

Jak dodaje, zmiany zmierzają do ujednolicenia słownictwa i stosowanych pojęć oraz dostosowują brzmienie artykułów do współczesnych wymogów, jak np. w kwestiach dotyczących rozwoju telemedycyny czy mediów społecznościowych.

 

By działanie lekarza było moralnie dobre

Artur de Rosier podkreśla, że Kodeks Etyki Lekarskiej z jednej strony stanowi realizację samoregulacji zawodów zaufania publicznego, prowadząc do spisania norm etycznych, do których wypełniania zobowiązani są lekarze. Z drugiej ma odpowiadać na pytania, jak należy postępować w życiu zawodowym medyka, by było to działanie moralnie dobre.

Czytaj także na Prawo.pl: Zakaz reklamowania się przez lekarzy – będą zmiany w kodeksie etycznym

- Postępowanie lekarza niezgodnie z zasadami etyki podlega ocenie organów odpowiedzialności zawodowej - podkreśla. Zatem KEL w zamierzeniu stanowi zbiór zasad etycznych, które mają być wspólne dla wszystkich lekarzy. - W praktyce można powiedzieć, że KEL to punkt odniesienia do oceny etycznej postępowania lekarza w różnych sytuacjach – zauważa dr hab. n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny i autor bloga Prawa Lekarzy.

Stoi na stanowisku, że dla lekarzy normy wynikające z poszczególnych przepisów KEL mają charakter norm prawnych, ponieważ ustawa o izbach lekarskich zobowiązuje lekarza do przestrzegania zasad etyki lekarskiej oraz uchwał samorządu zawodowego. A kodeks jest uchwałą Krajowego Zjazdu Lekarzy. - W praktyce oznacza to, że lekarz może ponieść odpowiedzialność zawodową za nieprzestrzeganie przepisów KEL – podsumowuje mec. Tymiński.

Nie będzie sprzeczności między kodeksem a prawem

Jak zatem ma zachować się lekarz w przypadku sprzeczności pomiędzy normą kodeksu a przepisem prawa? - To rzeczywiście ciężki dylemat. Z punktu widzenia prawnego nie ma jednak wątpliwości, że pierwszeństwo ma przepis prawa powszechnie obowiązującego – mówi mec. Tymiński.

Jak podkreśla dr Artur de Rosier, obecnie prowadzone prace nad KEL zmierzają do jego zgodności z przepisami prawa. - Samorząd lekarski opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza, ma też uprawnienia występowania o ich wydanie. Rolą samorządu jest dbałość o to, by przepisy prawa nie były sprzeczne z zasadami etyki lekarskiej – jest to jednoznaczne wskazanie na konieczność podporządkowania prawa zasadom etycznym, gdyż relacje lekarz-pacjent stojące u podstaw postępowania lekarskiego nie powstały z ustanowienia prawnego – czytamy w komentarzu do nowelizowanego KEL.