W ramach przestrzegania Kodeksu lekarze zobowiązują się służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu, według najlepszej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego, strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych, a także stale poszerzać swą wiedzę lekarską.

Z okazji jubileuszu Naczelna Rada Lekarska spotkała się z twórcami Kodeksu Etyki Lekarskiej, a minister zdrowia wręczył odznaczenia państwowe osobom związanym z odpowiedzialnością zawodową.

W zespole, który tworzył Kodeks Etyki Lekarskiej przed 1991 rokiem byli: doktor Wanda Terlecka, doktor Maria Łastowska, profesor Zbigniew Chłap, doktor Stanisław Wencelis oraz doktor Jerzy Umiastowski.

Doktor Wanda Terlecka podkreślała, że to dzięki Kodeksowi uformowała się w lekarzach i lekarzach dentystach świadomość ich lekarskiej tożsamości, a jego zapisy po dziś dzień znajdują odzew w lekarskich sercach i umysłach. 


Czytaj także: Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych>>>


Zdaniem profesora Zbigniewa Chłapa 25 lat temu w Polsce doszło do czegoś wyjątkowego. Echa uchwalenia Kodeksu Etyki Lekarskiej można było usłyszeć również za granicą. Profesor nawiązał także do chwalebnej tradycji polskich kodeksów etycznych, formułowanych we wcześniejszych okresach dziejów kraju. 

Doktor Maria Łastowska zaapelowała, aby polscy lekarze i lekarze dentyści kultywowali swoje tradycje etyczne i byli z nich dumni.

Doktor Stanisław Wencelis nawiązał do dyskusji i debat, które toczyły się w czasach powstawania Kodeksu, a także do głosów krytyki, jakie padały wówczas pod adresem efektów prac zespołu kodyfikacyjnego. Pomimo że uchwalany w burzliwej atmosferze Kodeks cieszy się dziś powszechnym uznaniem i odgrywa dużą rolę w życiu każdego lekarza oraz lekarza dentysty.

W spotkaniu uczestniczył minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który wręczył odznaczenia państwowe osobom związanym z odpowiedzialnością zawodową.

Odznaczenia otrzymali: Złoty Krzyż Zasługi lekarz Grzegorz Wrona; Srebrne Krzyże Zasługi lekarze: Mirosława Kozłowska, Wojciech Łącki, Urszula Mikołajczak-Mejer; Brązowy Krzyż Zasługi lekarz Stanisław Schneider; Medal Złoty za Długoletnią Służbę lekarz dentysta Marta Rodziewicz-Kabarowska; Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia" lekarz Barbara Baranowicz.

Źródło: www.nil.org.pl