Jak wskazano w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych, wykaz substancji czynnych przypisany został do wyodrębnionych grup leków, według podstawowego zastosowania wraz z określeniem postaci i drogi podania, bez podawania ich nazw handlowych.

Ma to na celu uniknięcie konieczności okresowego nowelizowania przedmiotowego rozporządzenia, w związku z cyklicznymi zmianami obwieszczenia ministra zdrowia dotyczącego wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Czytaj: Od 1 stycznia 2016 pielęgniarki będą wypisywać recepty >>>

W załączniku nr 1 do rozporządzenia wymieniono 17 grup produktów leczniczych zawierających substancje czynne. Do samodzielnej ordynacji przez pielęgniarki i położne wskazano między innymi grupy leków przciwwymiotnych, przeciwwzakaźnych do stosowania miejscowego, ginekologicznych leków przeciwwzakaźnych, grupy leków stosowanych w niedokrwistości, leki przeciwbólowe, środki znieczulające działające miejscowo czy witaminy oraz płyny infuzyjne.

W załączniku nr 2 do projektowanego rozporządzenia określono między innymi wykaz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Obejmuje on między innymi wybraną grupę środków spożywczych do stosowania żywieniowego w określonych stanach klinicznych.

Załącznik nr 3 do projektowanego rozporządzenia określa wykaz wyrobów medycznych, na które recepty i zlecenia będą mogły wystawiać pielęgniarki i położne.

Natomiast załącznik nr 4 zawiera wykaz 10 rodzajów badań diagnostycznych obejmujących 29 badań diagnostycznych, na które pielęgniarka i położna będą mogły wystawiać skierowania.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.