Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zmianami w prawie, zgodnie z którymi, osoby, które ukończyły 75. rok życia, uzyskałyby prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych został przekazany w dniu 18 grudnia 2015 r. do konsultacji publicznych.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. zapewnienie osobom po ukończeniu 75. roku bezpłatnych leków ma na celu lepszą realizację art. 68 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. W obecnym stanie prawnym osoby, które ukończyły 75 rok życia, które nie posiadają dodatkowych uprawnień wynikających z art. 43-46 u.ś.o.z. mają dostęp do leków refundowanych na takich samych zasadach jak pozostali świadczeniobiorcy. Obecnie osoby posiadające szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej to między innymi Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Honorowy Dawca Przeszczepu, weterani, inwalidzi wojskowi, inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane, czy cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnych leków przez osoby po ukończeniu 75. roku życia byłoby uzyskanie recepty przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Osoba realizująca receptę, będzie sprawdzać warunek wieku na podstawie numeru PESEL świadczeniobiorcy.

Zgodnie z projektem, koszty leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, których dotyczy przedmiotowy projekt, finansowane będą z budżetu państwa.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 21 grudnia 2015 r.