Na tym stanowisku zastąpi profesora Janusza Morysia, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) została powołana w 1989 roku. Obecnie celem KRAUM, będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów, jest umocnienie współpracy między uniwersytetami medycznymi oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, w tym opracowywanie wspólnego stanowiska rektorów oraz dyrektora CMKP i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed- i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkół medycznych.
 
Rektorzy mogą inspirować i koordynować współpracę publicznych wyższych szkół medycznych, przedstawiać wspólne stanowisko i wyrażać opinię w sprawach szpitali klinicznych, dla których organem tworzącym są uczelnie medyczne oraz CMKP, a także podejmować działania prowadzące do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo – badawczej i organizacyjnej.
 
Mogą też występować w sprawach dotyczących środowiska uczelni medycznych wobec organów władzy państwowej oraz działać na rzecz swobodnej wymiany studentów i pracowników uczelni medycznych w kraju i za granicą.
 
Urodzony w 1954 roku w Krakowie profesor Jałowiecki jest specjalistą w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, kierownikiem Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej oraz Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 
Sprawował niemal wszystkie funkcje uniwersyteckie – od kierownika katedry, poprzez prodziekana, prorektora ds. szkolenia podyplomowego i prorektora ds. klinicznych aż do rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - tę funkcję sprawuje od 2012 roku.
 
Oprócz zajęć dydaktycznych dla studentów prowadził wykłady i ćwiczenia na kursach podyplomowych organizowanych przez CMKP oraz na kursach atestacyjnych w ramach specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Jest autorem lub współautorem 6 pozycji książkowych, 10 rozdziałów w monografiach, tłumaczenia jednej książki i współredaktorem jednej pracy zbiorowej.
 
W jego dorobku znajduje się 100 prac oryginalnych opublikowanych w recenzowanych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz w krajowych i zagranicznych materiałach zjazdowych wydanych w formie książkowej, a także kilkadziesiąt doniesień zjazdowych przedstawianych na kongresach i sympozjach krajowych, zagranicznych oraz o zasięgu międzynarodowym. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich.(pap)