Wyniki badań, które przedstawiono podczas tegorocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO Meetings 2017), potwierdzają wcześniejsze wyniki badań Tagrisso® w fazach klinicznej i przedklinicznej oraz zdolność tego leku do pokonania bariery krew-mózg.

Wyniki randomizowanego badania III fazy AURA3 wykazały, że zastosowanie Tagrisso® w dawce 80 mg na dzień powoduje istotną poprawę czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) w porównaniu z chemioterapią opartą na związkach platyny u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, z potwierdzoną mutacją T790M w genie EGFR. W grupie chorych leczonych Tagrisso® mediana PFS wynosiła 11,7 miesiąca, a w grupie otrzymującej chemioterapię 5,6 miesiąca (HR 0,32, 95 procent CI:0,15-0,69; p=0,004). Odsetek obiektywnych odpowiedzi u pacjentów z przerzutami do OUN był istotnie wyższy w ramieniu z ozymertynibem 70 procent w porównaniu do 31 procent otrzymujących standard leczenia. Profil bezpieczeństwa terapii był zgodny z wynikami wcześniejszych badań.

Badanie BLOOM, przeprowadzone na grupie 21 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z obecną mutacją T790M w genie EGFR, z przerzutami do opon mózgowych, leczonych ozymertynibem w dawce off-label 160 mg jeden raz na dobę wykazało u 43 procent chorych całkowitą odpowiedź na leczenie. U 10 pacjentów, u których na początku badania stwierdzono deficyty neurologiczne, poprawę odnotowano w siedmiu przypadkach (70procent).

Rak płuca jest obecnie główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet i mężczyzn. Stanowi przyczynę około jednej trzeciej wszystkich zgonów z powodu choroby nowotworowej i odpowiada za większą liczbę zgonów niż rak piersi, prostaty i jelita grubego łącznie.

U 25-40 procent pacjentów z rakiem płuca wystąpią w przebiegu choroby przerzuty do mózgu. NDRP z mutacją w genie kodującym receptor EGFR występuje u 10-15 procent pacjentów z NDRP w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz u 30-40 procent pacjentów z NDRP w Azji.

Ten rodzaj nowotworu jest szczególnie wrażliwy na leczenie inhibitorami kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR-TKI), które blokują komórkowe szlaki sygnałowe odpowiedzialne za wzrost komórek guza. Niestety, niemal we wszystkich przypadkach pojawia się oporność na leczenie, prowadząca do progresji choroby. U około połowy pacjentów leczonych zarejestrowanymi inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR, takimi jak gefitynib, erlotynib czy afatynib, przyczyną powstania oporności na leczenie jest mutacja wtórna T790M.

 [-DOKUMENT_HTML-]

AstraZeneca kontynuuje badania nad stosowaniem leku Tagrisso® w ramach leczenia adjuwantowego i w terapii pierwszej linii, w tym u pacjentów z i bez przerzutów do mózgu, z nowotworowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i w skojarzeniu z innymi lekami.

AstraZeneca to firma biofarmaceutyczna, działająca na całym świecie, specjalizująca się w opracowywaniu, rozwoju i wprowadzaniu na rynek leków dostępnych na receptę, stosowanych głównie w trzech obszarach terapeutycznych: w leczeniu chorób układu oddechowego i chorób autoimmunologicznych, chorób układu krążenia i chorób metabolicznych oraz nowotworów.

W ramach współpracy z czołowymi instytutami badawczymi prowadzi też aktywne działania w dziedzinie leczenia chorób zapalnych, zakaźnych i neurologicznych. AstraZeneca działa w ponad 100 krajach, a jej leki są stosowane przez miliony pacjentów na całym świecie.

AstraZeneca planuje w latach 2014-2020 wprowadzić na rynek co najmniej 6 nowych leków, pracując jednocześnie nad licznymi potencjalnymi lekami małocząsteczkowymi i biologicznymi.

Źródło: AstraZeneca