Według autorów zasadne jest takie wzbogacanie wykonywanej pracy, aby jej charakter motywacyjny oddziaływał intensywniej, co jest możliwe między innymi przez zaangażowanie w pracę, czynniki społeczne, zaangażowanie organizacyjne, czynniki organizacyjne czy powiązanie z satysfakcją z pracy i poziomem wykonywanych zadań.

„Potrzeby człowieka zmieniają się wraz z wiekiem i z kolejnymi etapami życia osobistego. Na domiar tego poszczególne fazy życia osobistego łączą się (mniej lub bardziej) z fazami rozwoju zawodowego pracownika, Jednocześnie dominacja określonego zestawu potrzeb nad innymi w wybranych okresach wpływa na zachowania i działania człowieka w procesie pracy. Tym samym źródła indywidualnej motywacji pracownika należy wiązać z etapami życia osobistego pracownika, które określają dominujące potrzeby”- piszą autorzy jednego z rozdziałów opracowania.
Rozdział ten omawia rodzaje motywacji, wśród których wymieniono motywację hubrystyczną. Cechuje ona osoby dążące do doskonałości, które wszystkie swoje sukcesy przypisują własnej inteligencji i cechom charakteru. Natomiast w przypadku motywacji kompetencyjnej (poznawczej) pracownik realizując działania twórcze, ekspansywne, dąży nieustannie do rozwoju intelektualnego, między innymi przez eksplorowanie nowych problemów i sposobów ich rozwiązywania. Inne rodzaje motywacji to: heterostatyczna, władcza, egocentryczna, homeostatyczna czy altruistyczna.


Pozostałe rozdziały opracowania dotyczą takich zagadnień jak współczesne tendencje w motywowaniu do pracy, rola kadry medycznej w procesie kształtowania jakości i zarządzania podmiotem leczniczym, identyfikowanie misji i celów działań w podmiocie leczniczym, czynniki obciążające w pracy w ochronie zdrowia, a także formy zatrudnienia, rekrutacja i selekcja pracowników oraz analiza błędów w zarządzaniu kadrami, oceny pracownicze i wypalenie zawodowe.

Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów ochrony zdrowia, pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy oraz osób zajmujących się problematyką zarządzania personelem, rozwoju i oceny kadr. Ponadto może stanowić ciekawą lekturę dla wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym i osobistym.


Publikacja dostępna jest w Księgarni Profinfo.


Informacje o redaktorach

Maria Danuta Głowacka - doktor habilitowany nauk humanistycznych; kierownik Katedry i Zakładu Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej oraz kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; prezes Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu; wieloletni nauczyciel akademicki; autorka licznych publikacji z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.

Ewa Mojs - doktor habilitowany nauk o zdrowiu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, psycholog kliniczny, nauczyciel i badacz; wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia; członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.