Przewodniczącą Rady została  Julia Jaśkiewicz, wiceprzewodniczącymi: Maria Ilnicka-Mądry oraz Robert Mołdach, a członkami: Marzena Głowacz, Anatol Gołąb, Henryk Kromołowski, Filip Nowak, Andrzej Sapiński, Małgorzata Stachurska-Turos oraz Barbara Więckowska.

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.), w skład Rady do spraw Taryfikacji wchodzi dziesięciu członków, w tym trzech członków spośród osób zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy oraz dwóch członków zgłoszonych przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do zadań Rady należy wydawanie opinii w sprawie  planu taryfikacji Agencji,  metodologii taryfikacji świadczeń oraz taryfy świadczeń oraz jej zmian, a także  realizacja innych zadań zleconych przez prezesa Agencji.

Taryfikacja świadczeń to nowe zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które wynikają z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 22 lipca 2014 roku. Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2015, wówczas też Agencja Oceny Technologii Medycznych zmieniła nazwę na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Czytaj: Od 1 stycznia 2015 AOTM jako Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji >>>

Taryfikacja służy stworzeniu właściwych proporcji cen między różnymi świadczeniami. Agencja nie decyduje o wartości punktu, ale właśnie o proporcji, stosując skalę punktową zwaną taryfą.