Do dotychczasowych zadań Agencji, związanych przede wszystkim z oceną świadczeń opieki zdrowotnej doszło nowe kluczowe zadanie, jakim jest ustalanie taryf świadczeń.

AOTMiT w zakresie realizowanych zadań będzie również odpowiedzialna za opracowywanie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji o zasadach ustalania taryfy świadczeń. Realizacją wyżej wymienionych zadań zajmował się będzie nowo utworzony w ramach Agencji Wydział Taryfikacji.

Czytaj: Od 2015 roku: nowy statut i nowe zadania AOTMiT >>>

Oprócz Rady Przejrzystości, przy Prezesie Agencji będzie funkcjonować Rada do spraw Taryfikacji – powoływany przez ministra zdrowia na 6-letnią kadencję10-osobowy zespół ekspertów, pełniący funkcję opiniodawczo-doradczą. W jego składzie trzech członków powołanych zostanie spośród osób zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców, a dwóch spośród zgłoszonych przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do zadań Rady do spraw Taryfikacji należeć będzie przede wszystkim opiniowanie planu taryfikacji Agencji i metodologii taryfikacji świadczeń oraz przygotowywanych taryf świadczeń oraz ich zmian.

Dane niezbędne do procesu taryfikacji Agencja będzie otrzymywać zarówno od podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych, jak również od świadczeniodawców (na podstawie zawartych umów). 

Metodyka wyceny świadczeń zostanie stworzona w oparciu o dotychczasowe doświadczenia krajowe oraz zagraniczne. Trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Z uwagi na fakt, że projekt rozporządzenia zakłada moduł kontrolingowy, a czas na jego wdrożenie dla świadczeniodawców, którzy chcą podpisać umowy z AOTMiT upływa 1 stycznia 2020 roku, w pierwszym etapie prowadzonych prac, to metodyka będzie głównym przedmiotem działalności Agencji związanej z realizacją nowych zadań.

W zakresie umów ze szpitalami AOTMiT będzie na swojej stronie internetowej informowała na bieżąco o etapach postępowania i możliwości współpracy.

W związku ze zmianą nazwy instytucji z dniem 1 stycznia 2015 roku zmianie ulega wzór dokumentu firmowego oraz znak firmowy (logo) Agencji.