Konieczność wydania nowego aktu w tym zakresie wynika z wejścia w życie ustawy wchodzącej w skład tzw. pakietu kolejkowego.

Zgodnie z ustawą z 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138), nowym zadaniem Agencji ma być między innymi opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej. 

Nowe rozporządzenie, oprócz powielenia zmiany w samej nazwie Agencji, wprowadza również szereg zmian o charakterze organizacyjnym. Utworzono między innymi komórkę organizacyjną „Wydział Taryfikacji", który będzie się zajmował taryfikacją świadczeń. W celu zapewnienia obsługi informatycznej w zakresie działań związanych z taryfikacją, utworzono komórkę organizacyjną „Wydział Informatyki". Wskazany wydział zajmował się będzie też obsługą informatyczną pozostałych komórek organizacyjnych. Kolejną zmianą jest utworzenie Biura Prawnego w miejsce Samodzielnego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego, w związku z rozszerzeniem zadań Agencji.

Czytaj: Świadczeniodawcy pomogą AOTMiT przy wycenie świadczeń >>>

Nowe rozporządzenie zastąpi 1 stycznia 2015 roku obecnie obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 18 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 1102 z późn. zm.).

Opracowanie: Jacek Tkacz