Obecnie w systemie ochrony zdrowia zawód opiekuna medycznego nie jest w pełni wykorzystywany  w stosunku do potencjału jaki reprezentuje - uważa minister zdrowia. Dlatego wystąpił o zmianę podstawy programowej dla zawodu opiekun medyczny.

Zgodnie z wnioskiem kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie zostanie rozszerzona i będzie brzmiała „Świadczenie usług medyczno - pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”. Obecnie opiekun jedynie rozpoznaje  i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej, w tym asystuje pielęgniarce czy lekarzowi podczas wykonywania zabiegów. Po zmianie zaproponowanej przez resort zdrowia system ochrony zdrowia wzbogaci się o wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie stanowiła wymierną pomoc dla osób wykonujących inne zawody medyczne, a przede wszystkim zracjonalizuje zatrudnienie pielęgniarek. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uważa jednak, że jest to sprzeczne z założeniami „Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, a także z potrzebami rynku pracy. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych ma całkiem inne zdanie.. Obie organizacje zgadzają się, co do jednego: konieczne są właściwe regulacje, które unormują kwestię współpracy pomiędzy zawodami.

 

Opiekun medyczny konkurencja dla pielęgniarek i położnych?

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraziła swój sprzeciw wobec rozszerzenia kompetencji zawodowych opiekuna medycznego o dodatkowe czynności będące dotychczas w kompetencjach pielęgniarek i położnych. Jak podkreśla Rada, zawód opiekuna medycznego został utworzony w określonym celu, czyli do wykonywania czynności pielęgnacyjno - opiekuńczych. - Podejmowanie działań w zakresie zmiany celów i zasad kształcenia opiekuna medycznego ukierunkowane na poszerzanie jego kompetencji jest bezzasadne i nie wynika z rzeczywistych potrzeb rynku świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych. Rozszerzenie kompetencji opiekuna, np. o zabiegi polegające na przerwaniu ciągłości tkanek oraz inne specjalistyczne kompetencje nabywane przez pielęgniarki i położne w drodze kształcenia przed i podyplomowego jest niezasadne i zbędne - uważa NRPiP.

Status zawodu opiekuna medycznego

W opinii pielęgniarek, należy niezwłocznie podjąć kroki w celu uregulowania statusu opiekuna medycznego, jako opiekuńczego zawodu dla pacjenta i pomocniczego dla pielęgniarki, a także wyraźnego rozgraniczenia kompetencji obu zawodów. Wymaga to ustabilizowania systemu kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego, wyraźnego określenia ich zakresu uprawnień zawodowych i określenie zasad współpracy opiekuna medycznego z pielęgniarką i położną oraz zapewnienie obowiązku zatrudniania opiekunów medycznych we wszystkich stacjonarnych podmiotach leczniczych.

To nieprawda, że opiekunowie medyczni chcą stać się pielęgniarkami

Do stanowiska NRPiP odniosło się Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych. W uwagach przesłanych do Ministra Zdrowia czytamy m.in. decyzje dotyczące opiekuna medycznego nie mogą być podejmowane wyłącznie przez środowisko pielęgniarskie i powinny obejmować konsultacje z opiekunami medycznymi. OSOM nie zgadza się z sugestią, jakoby celem miało być „przekształcenie tego zawodu w pielęgniarki”. Zasadniczym celem zawodu opiekuna medycznego jest zaspokajanie podstawowych potrzeb pacjenta i przejęcie tych czynności od pielęgniarek, tak by mogły skupić się na specjalistycznych czynnościach, które wymagają długotrwałego kształcenia. OSM zgadza się z koniecznością pilnego uregulowania statusu zawodu opiekuna medycznego oraz rozgraniczenia kompetencji opiekuna medycznego od kompetencji pielęgniarek - konieczne są właściwe regulacje, normujące kwestię współpracy pomiędzy zawodami, jak również kwestię odpowiedzialności.

Opiekun medyczny, tylko 10 proc. pracuje w środowisku medycznym

Zawód opiekuna medycznego to najmłodszy zawód z profesji medycznych - takie wykształcenie można zdobyć od lipca 2007 roku, a jako zawód został on objęty klasyfikacją w 2008 roku. Opiekun medyczny pomaga zaspokajać podstawowe potrzeby życiowe podopiecznych, m.in. pielęgnacyjno - higieniczne, związane z odżywianiem czy mobilnością. Może pracować z pacjentem w domu, zakładach opiekuńczych, szpitalu, jako wsparcie zespołu medycznego i terapeutycznego. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, niezbędne są u niego kompetencje interpersonalne i społeczne. Dyplom opiekuna medycznego ma ponad 50 tysięcy osób. Grupa ta zwiększa się o kilka tysięcy rocznie. Ze statystyk prowadzonych przez MZ wynika, że z tej grupy tylko 10 proc. pracuje w środowisku medycznym. Wielu jest zatrudnionych przez osoby prywatne i nie są oni objęci tymi statystykami.