Obowiązki personelu medycznego i placówki wobec pacjenta wynikają z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z przepisów tej ustawy wynika, że prawo do poszanowania intymności i godności podlega ochronie cały czas, gdy dana osoba posiada status pacjenta, czyli przez cały czas, gdy pozostaje w relacji z podmiotem udzielającym jej świadczeń. Prawo to jest szczególnie chronione podczas udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych, a szczególnie zobowiązane do jego przestrzegania są osoby wykonujące zawód medyczny, które wchodzą w bezpośrednią relację z pacjentem.

Oprócz zagadnień związanych z prawem do poszanowania intymności i godności podczas szkolenia zostaną omówione także tematy związane z zakresem uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych, do informacji oraz do tajemnicy informacji z nim związanych. Poruszony zostanie temat prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych  a także prawo do dokumentacji medycznej.

Prowadząca szkolenie będzie także mówiła na temat prawa pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza oraz do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Pacjent przebywający w placówce medycznej ma także prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie i placówka musi mu to zapewnić, podobnie jak opiekę duszpasterską.
Podczas spotkania zostanie także omówiona ocena prawna uprawnień rodziny i praw pacjenta, możliwość ograniczenia praw pacjenta, cywilna i karna odpowiedzialność za niepowodzenia medyczne, a także korporacyjna i pracownicza z uwzględnieniem prawa pracodawcy do oceny procesu terapeutycznego.
 
Szkolenie odbędzie się w Warszawie, 3 czerwca 2016 roku.

Więcej informacji na stronie: www.szkolenia.abc.com.pl>>>
 
Prowadzącą szkolenie będzie Agnieszka Sieńko.
 
Agnieszka Sieńko jest radcą prawnym, specjalistą w zakresie prawa ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z tej dziedziny. Jest autorką wielu publikacji, współpracownikiem Serwisu Prawo i Zdrowie. Ma wieloletnie doświadczenie w organizacji rynku ochrony zdrowia. Współpracowała z Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Obecnie w ramach własnej kancelarii prowadzi obsługę zakładów opieki zdrowotnej w tym dużych szpitali publicznych. Zajmuje się także obsługą prawną innowacyjnych projektów dedykowanych rynkowi usług medycznych a realizowanych ze środków unijnych. Jest nauczycielem akademickim.
 
Czytaj komentarze tego eksperta: