Pytanie

Czy dodatek do pensji przyznany pielęgniarce zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje też osobie zatrudnionej na jej zastępstwo?

Odpowiedź


O zasadach dystrybucji środków na podwyżki wobec pracowników "na zastępstwo" wypowiedział się minister zdrowia w treści stanowiska z 23 września 2015 roku. Zgodnie z interpretacją zawartą w tym stanowisku w przypadku pielęgniarek i położnych przebywających na urlopach macierzyńskich i urlopach rodzicielskich podwyżka obejmuje te osoby albo (alternatywnie) osoby zatrudnione na zastępstwo tych osób. W przypadku zaś pielęgniarek i położnych przebywających na urlopach wychowawczych i na urlopach bezpłatnych, obejmuje ona wyłącznie osoby zatrudnione na ich zastępstwo.

Uzasadnienie

Rozporządzenie mistra zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej r.o.w.u., w § 2 ust. 1 r.o.w.u. mówi o przekazaniu oddziałowi wojewódzkiemu NFZ informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p., i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów, realizujących te świadczenia.

Odwołanie do "realizowania świadczeń" sugeruje, iż prawodawcy chodziło nie tyle o wszystkie pielęgniarki związane z danym świadczeniodawcą umową, lecz tylko te, które w rzeczywistości świadczenia realizują.

Minister zdrowia w stanowisku z 23 września 2015 roku w sprawie § 2 r.o.w.u. stwierdził jednak, iż przekazując tę informację świadczeniodawca uwzględnia, że § 2 ust. 1 i 2 r.o.w.u.:

1) nie obejmuje pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u podwykonawcy;

2) obejmuje pielęgniarki i położne przebywające na zwolnieniach chorobowych i na zasiłkach rehabilitacyjnych;

3) obejmuje pielęgniarki i położne przebywające na urlopach macierzyńskich, urlopach rodzicielskich albo osoby zatrudnione na zastępstwo tych osób;

4) obejmuje wyłącznie osoby zatrudnione na zastępstwo pielęgniarek i położnych przebywających na urlopach wychowawczych i na urlopach bezpłatnych;

5) obejmuje osoby oddelegowane zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 12 oraz art. 5 ust. 2 pkt 10 u.z.p.p.;

6) obejmuje także pielęgniarki i położne wykonujące zawód w podmiocie leczniczym w komórkach organizacyjnych, których zakres zadań stanowi element udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, na przykład na bloku operacyjnym, w pracowniach diagnostycznych, w sterylizatorni, w punkcie pobrań, a także pielęgniarki epidemiologiczne oraz pielęgniarki i położne kierujące i zarządzające zespołami pielęgniarek i położnych.

Punkty 3 i 4 stanowiska odnoszą się do zagadnienia poruszonego w pytaniu i wyjaśniają, iż w przypadku pielęgniarek i położnych przebywających na urlopach macierzyńskich i urlopach rodzicielskich podwyżka obejmuje te osoby albo (alternatywnie) osoby zatrudnione na zastępstwo tych osób, w przypadku zaś pielęgniarek i położnych przebywających na urlopach wychowawczych i na urlopach bezpłatnych, obejmuje ona wyłącznie osoby zatrudnione na ich zastępstwo.

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Podwyżki dotyczą pielęgniarek realizujących świadczenia objęte umową z NFZ>>>

Podwyżki dotyczą również pielęgniarek zatrudnionych na umowę - zlecenie>>>

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Radca prawny. W 1995 roku ukończyła wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie w 2001 roku aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2001 roku. Specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym, w szczególności w zakresie kontaktów lekarz-pacjent i negocjacjach umów i porozumień w sprawach związanych z prowadzeniem podmiotów leczniczych, praktyk lekarskich i aptek. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, jest prezesem zarządu Fundacji Law4Med, która zajmuje się prawnym wspieraniem środowiska medycznego. Prowadzi Kancelarię Prawa Medycznego i Farmaceutycznego w Gdyni. Współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych, organizacjami pracodawców i pracowników ochrony zdrowia.Iwona Kaczorowska-Kossowska