Proponowane przez Fundusz zapisy odnośnie zasad sprawozdawania, rozliczania i finansowania w pielęgniarskiej opiece długoterminowej rodzą zdecydowany sprzeciw ze strony pielęgniarek. Zmiana sposobu rozliczania świadczeń poprzez osobodzień z rażąco niską stawką może spowodować pozostawienie bez opieki wielu pacjentów. Takie działanie płatnika to nadużywanie pozycji monopolisty, które ponad to godzą w zasady współżycia społecznego.
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych wzywa do natychmiastowego podjęcia działań eliminujących niekorzystne zapisy, które zagrażają właściwej opiece nad pacjentami oraz pielęgniarkom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

Źródło: www.nipip.pl