List wskazuje na zagrożenia dla społeczeństwa, które wynikają z braku reakcji rządu RP na zmniejszająca się liczbę pielęgniarek i położnych, z raku dialogu rządu ze środowiskiem pielęgniarek i położnych na temat sposobów uniknięcia skutków „nadciągającej katastrofy, która będzie wynikiem drastycznego ograniczenia świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki i położne”, a także z braku strategii rządu RP dotyczącej zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze.

Czytaj: Organizacje pielęgniarek i położnych zawarły porozumienie o współpracy >>>

W związku z tym pielęgniarki i położne żądają określenia docelowego wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek na tysiąc mieszkańców, zabezpieczenia kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych, a także wdrożenia polityki zatrudniania pielęgniarek i położnych zgodnie z przygotowaniem zawodowym i zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami w kształceniu podyplomowym.

Jednym z postulatów jest też wdrożenie mechanizmów gwarantujących wynagrodzenie pielęgniarek i położnych zgodnie z przygotowaniem zawodowym, uzyskanymi kwalifikacjami oraz zgodnie z zakresem zadań realizowanym w praktyce i odpowiedzialnością, jaką ponoszą. 

W liście zawarty jest też postulat możliwości realizacji obowiązku kształcenia ustawicznego pielęgniarek i położnych, uregulowania kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych wymaganych przy udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach, które są przedmiotem kontraktowania przez NFZ, oraz ich ujednolicenia dla wszystkich podmiotów udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Organizacje wskazują także na konieczność przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na liczbę pielęgniarek i położnych w określonych specjalnościach, które wynikają z wymagań kwalifikacyjnych określonych przepisami prawa oraz ustalenia liczby specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Żądają także pełnej informacji na temat działań rządu prowadzących do niwelowania skutków braku pielęgniarek i położnych i jego negatywnego wpływu na zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia zdrowotnej.