Strony porozumienia uzasadniają jego podpisanie tym, że w Polsce doszło do pogorszenia się warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Polega to na tym, że sukcesywnie zwiększane są obowiązki nakładane na pielęgniarki i położne, w tym także takie, które nie są związane z ich kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi. Jednocześnie nastąpił realny spadek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

„Nie ma również żadnych przesłanek pozwalających wnioskować, że Rząd i Parlament zamierzają zrealizować obiecane zmiany w ustawodawstwie” – czytamy w preambule do porozumienia.
Strony porozumienia zobowiązują się do wspólnego udziału w spotkaniach z przedstawicielami organów władzy państwowej oraz administracji państwowej i samorządowej, a także innych podmiotów, do wspierania się w działaniach, które indywidualnie są zastrzeżone co do kompetencji własnej danej strony i wynikają z ustawy o związkach zawodowych oraz z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Jednym ze zobowiązań jest także prowadzenia kampanii informacyjnej na temat oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne.

Każda ze stron przyjmuje też własny harmonogram działań, jakie będzie podejmować w związku z podpisaniem porozumienia.