Pytanie
 
Czy istnieją przepisy, które nakładają obowiązek podpisu pacjenta w jego dokumentacji medycznej (POZ), którym to podpisem potwierdza, iż został poinformowany o szczepieniach ochronnych i zalecanych?
Zdaniem kontrolujących z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podpis taki musi się znaleźć w karcie każdego pacjenta.
 
Odpowiedź
 
Przepisy ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.:Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) - dalej u.z.z.z. nie rozstrzygają, w jakiej formie lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną ma poinformować pacjenta o zalecanych i obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Uznać należy więc, że zarówno forma pisemna (np.: przez podpis pod treścią informacji), jak i forma ustna są dopuszczalne.
 
Uzasadnienie
 
Zasady udzielania obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych uregulowane są w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. Wśród zasad przeprowadzania szczepień, ustawa w art. 17 ust. 9 nakłada na lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną obowiązek, który można nazwać "informacyjnym".

Zgodnie z powołanym przepisem lekarza ma obowiązek powiadomić:
1) osobę obowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub
2) osobę sprawującą prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo
3) opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm. (osobę sprawującą, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga) o obowiązku poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

Dodatkowo, lekarz jest również zobowiązany poinformować taką osobę o zalecanych szczepieniach ochronnych. Przepisy ustawy nie rozstrzygają, w jakiej formie to "powiadomienie" czy "poinformowanie" ma nastąpić. Uznać należy więc, że zarówno forma pisemna (np.: przez podpis pod treścią informacji), jak i ustna są dopuszczalne. Nie ulega wątpliwości, że złożenie przez poinformowaną osobę podpisu pod oświadczeniem, że została poinformowana o obowiązkowych i zalecanych szczepieniach ochronnych, pozwoli z dużą pewnością potwierdzić, że lekarz wywiązał się ze swojego obowiązku. W kartach pacjentów mogą być przygotowane formularze z informacjami o szczepieniach – na nich osoby zainteresowane mogłyby składać podpis, że zapoznały się z jej treścią.
 
 Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie