Pytanie

Podmiot leczniczy (przedsiębiorstwo ambulatoryjne i przedsiębiorstwo szpitalne) wytwarza odpady o kodach: 180103 - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny; 180108 - leki cytostatyczne i cytotoksyczne; 090101 - wodne roztwory wywoływacza i aktywatorów; 090104 - roztwory utrwalacza; 160216 - tonery z drukarek.

Czy podmiot powinien mieć pozwolenie na wytwarzanie odpadów medycznych?

Od kiedy takie pozwolenie jest konieczne?

Czy ilość wytwarzanych odpadów w poszczególnych ww. kodach może wpłynąć na nasze dodatkowe obowiązki?

Jakie są to wielkości odpadów?

Jak rozpoznać, czy wytwarzane przez nas odpady są niebezpieczne?

Jakie inne obowiązki powinniśmy dopełnić w związku z wytwarzaniem odpadów?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 180a ustawy z 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne. Ilość wytwarzanych odpadów o poszczególnych kodach nie wpływa sama w sobie na inne, dodatkowe obowiązki podmiotu leczniczego, natomiast wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości do 100 kilogramów rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie, uprawnia wytwórcę odpadów do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 180a p.o.ś. pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Przepis ten obowiązuje od 23 stycznia 2013 roku, jako dodany przez art. 207 pkt 3 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o. Ilość wytwarzanych odpadów o poszczególnych kodach nie wpływa sama w sobie na inne, dodatkowe obowiązki podmiotu leczniczego. 

Natomiast wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości do 100 kilogramów rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie, uprawnia wytwórcę odpadów do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadu (art. 71 u.o.).

Ustalenia czy dany odpad kwalifikowany jest jako niebezpieczny dokonuje się na podstawie przepisów rozporządzenia ministra środowiska z 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów, które zawiera katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych.

Jeśli chodzi o obowiązki związane z wytwarzaniem odpadów, polegają one przede wszystkim na ich zbieraniu w sposób selektywny (art. 23 ust. 1 u.o.), przy czym zakaźne odpady medyczne nie mogą być, co do zasady, zbierane poza miejscem ich wytworzenia (art. 23 ust. 2 pkt 3 u.o.). 

Zgodnie z art. 27 u.o. wytwórca odpadów jest także obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami (czyli zbierania, transportu, unieszkodliwiania), mogąc jednak zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które posiadają na prowadzenie tej działalności zezwolenie wydane przez właściwego miejscowo starostę (art. 41 ust. 3 pkt 2 u.o.).

Na wytwórcy odpadów ciąży także obowiązek prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów (art. 66 u.o.). Sposób prowadzenia ewidencji określa art. 67 u.o. wedle którego na ewidencję taką składają się:

a) karta przekazania odpadów;

b) karta ewidencji odpadów;

c) karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych;

d) karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

e) karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;

- z poczynionym już wcześniej zastrzeżeniem, że wytwarzanie odpadów poniżej wskazanych w art. 71 u.o. ilości sprowadza obowiązek prowadzenia ewidencji do samej jedynie kart przekazania odpadu.

Ponadto zgodnie z zasadą generalną wyrażoną w art. 22 u.o. wytwórcę odpadów, jako ich pierwotnego posiadacza obciążają koszty gospodarowania odpadami.

Czytaj inne komentarze tej autorki:
 

Jak powinna wyglądać ewidencja odpadów medycznych w podmiocie leczniczym wytwarzającym rocznie około 130 kg odpadów?>>>

Podwyżki dotyczą pielęgniarek realizujących świadczenia objęte umową z NFZ>>>

Pacjent szpitala może mieć opaskę identyfikacyjną z danymi osobowymi>>>

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Radca prawny. W 1995 roku ukończyła wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie w 2001 roku aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2001 roku. Specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym, w szczególności w zakresie kontaktów lekarz-pacjent i negocjacjach umów i porozumień w sprawach związanych z prowadzeniem podmiotów leczniczych, praktyk lekarskich i aptek. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, jest prezesem zarządu Fundacji Law4Med, która zajmuje się prawnym wspieraniem środowiska medycznego. Prowadzi Kancelarię Prawa Medycznego i Farmaceutycznego w Gdyni. Współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych, organizacjami pracodawców i pracowników ochrony zdrowia.