Odpowiedź:
Podmiot leczniczy bez względu na ilość wytwarzanych odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) - dalej u.o.o., w tym do prowadzenia karty ewidencji odpadów.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 66 ust. 1 u.o.o. posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 u.o.o., tj. ewidencji odpadów.
Według art. 66 ust. 4 u.o.o. obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
1) wytwórców:
a) odpadów komunalnych,
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 u.o.o.;
3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 u.o.o.;
4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 u.o.o., czyli rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1974 z późn. zm.).
Odpady medyczne nie należą do żadnej z kategorii wskazanych w tym przepisie. Nie są to bowiem odpady komunalne, ani pojazdy (pkt 1), zaś jeśli chodzi o pkt 2, rodzaje odpadów, które osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody odzysku winny zostać określone przez Ministra Środowiska na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 27 ust. 10 u.o.o., co jednak do chwili obecnej nie zostało wykonane.
Odesłanie do podmiotów wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 1 u.o.o. dotyczy wyłącznie tzw. nieprofesjonalnej działalności w zakresie zbierania odpadów (zbieranie odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach).
Odnosząc się zaś do wyłączenia obowiązku prowadzenia ewidencji zawartego w pkt 4, rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów wymienia jedynie odpady z grup 02-17. Tymczasem odpady medyczne, zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923) należą do grupy 18.
W związku z tym podmiot leczniczy bez względu na ilość wytwarzanych odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 67 u.o.o., w tym do prowadzenia karty ewidencji odpadów.

Iwona Kaczorowska-Kossowska, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 15.04.2015 r.