Obecnie odznaki wręczane są przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub osoby przez niego upoważnione raz w roku w dwóch turach na specjalnych uroczystościach w Warszawie. Bardzo często dochodzi jednak do sytuacji, w której zaproszone osoby nie przyjeżdżają na uroczystości, dlatego Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić między innymi możliwość wysyłania odznak wraz z legitymacją za pośrednictwem poczty.


Przekazany 28 września 2015 roku projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ninistra zdrowia z 29 sierpnia 2008 roku w sprawie odznak „Dawca przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 755) zakłada wprowadzenie możliwości wysłania pocztą odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją w przypadku, gdy po dwukrotnym wysłaniu zaproszenia zasłużony dawca przeszczepu nie przyjedzie na uroczyste wręczenie.

Czytaj: MZ: wręczono odznaki „Zasłużonego dawcy przeszczepu” >>>

Drugim rozwiązaniem ma być możliwość osobistego odebrania odznaki w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w dowolnym terminie po dniu oficjalnej uroczystości. Dotychczasowe doświadczenia pokazują bowiem, iż wielokrotnie zdarza się, że zasłużeni dawcy przeszczepu (bądź osoby upoważnione przez nich) mieszkający w całej Polsce przyjeżdżają do Warszawy w innym celu i chcieliby odebrać przy okazji odznakę.


Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.