Podmioty lecznicze od 1 marca 2015 r. będą zobowiązane do korzystania z nowych wzorów kart zgonu, jakie wprowadza ogłoszone wczoraj rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. poz. 231), ogłoszone w dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw wprowadza zapowiadany od kilku miesięcy nowy wzór karty zgonu, w tym w formie dokumentu elektronicznego, uwzględniając zakres danych konieczny do sporządzenia aktu zgonu i do umożliwienia pochówku osoby zmarłej oraz zakres danych wymaganych do celów statystyki publicznej.

Karta zgonu jest dokumentem niezbędnym do sporządzenia aktu zgonu. Jej wystawienie jest czynnością administracyjną, uregulowaną w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, dotyczących sporządzania aktu zgonu oraz ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, regulujących czynności wykonywane przy stwierdzeniu zgonu i wystawianiu karty zgonu.

Nowy formularz karty różni się wyglądem od obecnie obowiązującego, co ważniejsze jednak, będzie wymagał uzyskania, bardziej niż dotychczas, szczegółowych danych o zmarłej osobie.

Wśród nowych danych, jakie będą musiały zostać uzupełnione w karcie zgonu znalazły się m.in. informacje dotyczące punktów Apgar dziecka czy bardziej szczegółowe informacje o przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Ponadto dodano objaśnienia w części "Zarejestrowanie zgonu/zgłoszenia zgonu", że wypełnienie karty nie jest wymagane w przypadku dziecka martwo urodzonego. Wyjaśnienie to ma wykluczyć wątpliwości po stronie osób uprawnionych do pochowania dziecka martwo urodzonego w zakresie konieczności zgłoszenia się do urzędu i wypełnienia ww. części karty zgonu.

Nowe rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujący akt z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. Nr 153, poz. 1782 z późn. zm.).

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 27 lutego 2015 r.