Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jego nowelizacja była konieczna, bo od 1 kwietnia br. wchodzą w życie przepisy ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej, na mocy której fizjoterapeuci będą mogli wykonywać swój zawód w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych, czyli tak jak np.: lekarze. To dlatego, nowe regulacje wprowadzają m.in. obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeuty.

 

Czy fizjoterapeuta musi mieć pieczątkę - czytaj tutaj>>

Regulacje dotyczące minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odnoszące się do określonych podmiotów leczniczych, lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych zostały wyznaczone na obecnie obowiązującym poziomie. Resort finansów podkreśla, że nie otrzymał sygnałów, iż dotychczasowe wysokości minimalnych sum gwarancyjnych byłyby wyznaczone na zbyt niskim poziomie.

Czy lekarz na umowie zlecenie powinien podlegać obowiązkowemu czy dobrowolnemu ubezpieczeniu OC - czytaj  tutaj>>

 


Minimalna suma gwarancyjna

Obecnie obowiązujące normy zostaną uzupełnione o regulacje w zakresie minimalnej sumy gwarancyjnej, odnoszące się do nowej grupy podmiotów, tj. fizjoterapeutów. Wysokość minimalnych sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC w stosunku do fizjoterapeutów została oparta o propozycję Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Została ona określona na takim samym poziomie jak minimalne sumy gwarancyjne odnoszące się do pielęgniarek i położnych. W opinii KIF wysokość ta odpowiada poziomowi ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty.

 

Czy ubezpieczenia OC i NNW są obowiązkowe dla lekarzy, pracowników szpitala, skierowanych na staż do innej placówki - czytaj tutaj>>

Projekt odnosi się również do sytuacji, gdy dany podmiot wykonujący działalność leczniczą wykonuje więcej niż jeden rodzaj działalności leczniczej albo wykonuje działalność leczniczą w więcej niż jednej formie. W takim przypadku wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC tego podmiotu będzie stanowić równowartość najwyższej minimalnej sumy gwarancyjnej określonej dla wykonywanych rodzajów działalności leczniczej albo form wykonywanej działalności leczniczej.

- Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej powinna być „wyważona”, tak aby z jednej strony nie obciążyć nadmiernie podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia i zapewnić prawidłowe wykonywanie działalności, której ubezpieczenie dotyczy, a z drugiej zaś strony zapewnić właściwą ochronę ubezpieczeniową – podkreśla resort finansów.

Coraz większe uprawnienia fizjoterapeutów - czytaj tutaj>>

Zawarte w projekcie sumy gwarancyjne zostały określone na „minimalnym” poziomie. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż takie podmioty są podmiotami profesjonalnymi, zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia OC, zawsze powinni zawierać umowę ubezpieczenia z wyższą sumą gwarancyjną, która co najmniej będzie adekwatna do potencjalnego ryzyka.

 

Przepisy przejściowe

W projekcie został wprowadzony przepis przejściowy. Zgodnie z tym przepisem jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, a okres, na który została zawarta, upływa po dniu wejścia w życie rozporządzenia, nową umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania dotychczasowej umowy, nie później jednak niż w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Jak podkreśla ministerstwo finansów, na obecnym etapie prac nie jest możliwe jednoznaczne oszacowanie potencjalnych kosztów jakie będą ponosili fizjoterapeuci. „Wynika to z faktu, iż dopiero po wejściu w życie przedmiotowych regulacji zakłady ubezpieczeń opracują odpowiednie produkty ubezpieczeniowe na podstawie regulacji zawartych w procedowanym projekcie – podkreśla resort i dodaje, że należy mieć na uwadze, iż taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych ustala zakład ubezpieczeń.

Sejm: Fizjoterapeuta będzie mógł prowadzić praktykę - czytaj tutaj>> 

Jakie stawki mają obowiązywać

W projekcie określono szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Na podstawie tych przepisów ubezpieczeniem OC będzie objęta odpowiedzialność cywilna takich podmiotów za szkody, będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:

  1. 100 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wykonującego działalność leczniczą, o której mowa w art. 8 pkt 1 lit. a ustawy;
  2. 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, wykonującego działalność leczniczą, o której mowa w art. 8 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy;
  3. 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
  4. 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza wykonującego działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska;
  5. 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
  6. 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki wykonującej działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek;
  7. 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC fizjoterapeuty wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
  8. 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC fizjoterapeuty wykonującego działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna.

 

Dziki rynek medycyny estetycznej niesie wiele zagrożeń​ - czytaj tutaj>>

Ubezpieczenie chirurgów plastycznych

Projekt rozporządzenia wprowadza przepis, zgodnie z którym ubezpieczenie OC będzie obejmowało szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. Z powyższego wynika, iż umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC nie będzie obejmowała skutków błędu medycznego popełnionego w przypadku udzielania świadczenia medycznego z zakresu chirurgii plastycznej przeprowadzonego wyłącznie w celu estetycznym.